Navigácia

Školský vzdelávací program ISCED 1

Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1

 

 

 

Základná škola s materskou školou Strelníky

 

 

 

INOVOVANÝ

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Prerokovaný na pedagogickej rade 31.08.2016

a na Rade školy 13.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Gabriela Sedláková                                  

        predseda RŠ                                                                   riaditeľka školy

 

 

 

Názov inovovaného  ŠkVP:

„ Buďme  vzdelaní  a  ľudskí „ .

 

Školský vzdelávací program

Základná škola – 1. stupeň

 

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania                        ISCED 1

Dĺžka štúdia                                 4-ročná

Vyučovací jazyk                          slovenský

Študijná forma                            denná

Druh školy                                   základná

Doklad                                         vysvedčenie s doložkou

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP    Mgr. Gabriela

Predkladateľ

Názov školy                                Základná škola s materskou školou Strelníky                                   

Telefón                                048/ 4295202

E-mail                                          strelnikyzs centrum.sk

 

Zriaďovateľ                              

Názov                                          Obec Strelníky

Adresa                                        Strelníky č. 63

Telefón                                        048/4295331

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 1. Všeobecná charakteristika školy

 

 

 

1. Poslanie školy, priority výchovy a vzdelávania, profilácia školy

 Vízia školy            

 • ZŠ s MŠ Strelníky,  chce byť progresívnou školou ktorá vie flexibilne reagovať na potreby modernej vzdelanostnej spoločnosti a každému žiakovi poskytne dobré podmienky pre získanie kľúčových kompetencií vo vzdelávaní,  v socializácii a v osobnom rozvoji.
 • chce byť školou, v ktorej si úspech môže zažiť každé dieťa.
 •  chce byť školou, v ktorej učitelia a žiaci premýšľajú nad tým, čo, ako a prečo robia.

   

 

Hodnoty školy

Úcta                                    Spravodlivosť

Dôvera                                Zodpovednosť

Ľudskosť                             Spoľahlivosť

Otvorenosť                          Spolupráca

Tolerantnosť                        Pomoc

Objektívnosť                       Tvorivosť

                                    

Profilácia školy

Program školy sa bude opierať o sedem základných princípov:

 1. podpora kvalitného jazykového vzdelávania
 2. rozvoj funkčnej gramotnosti (čitateľskej, matematickej, finančnej, technickej),
 3. rozvoj kompetencií v oblasti informatiky a uplatňovaní informačno-komunikačných technológií v učení sa žiaka,
 4. rozvoj sociálnych spôsobilostí
 5.  rozvoj psychickej a fyzickej zdatnosti,
 6. podpora ochrany zdravia a formovanie zdravého životného štýlu a environmentálneho povedomia,
 7. podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania.

 

Koncepcia rozvoja školy na roky 2015-2019

 

 • nadväzuje na predchádzajúce smerovanie školy a rozvíja ho,
 • inšpiruje sa z doterajších úspechov,
 • vychádza z analýz nedostatkov predchádzajúceho obdobia,
 • vychádza z noriem štátneho školského systému,
 • inšpiruje sa požiadavkou spoločenských záujmov a potrieb detí a dospelých,
 • inšpiruje sa výsledkami práce školy.

 

Poslanie školy

                                     

 • ZŠ s MŠ  poskytuje základné vzdelávanie uložené školským zákonom,
 •  poskytuje vhodné podmienky pre záujmové a voľnočasové aktivity žiakov,
 •  rozvíja podmienky v procesoch premeny na modernú vzdelávaciu inštitúciu,
 •  uplatňuje inovatívne metódy a formy práce,
 •  zvyšuje atraktívnosť,
 •  pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a zabezpečuje ich osobnostný rast,
 •  vytvára perspektívu pre zamestnancov,
 •  buduje priateľskú atmosféru a presadzuje princípy spolupráce  v celej komunite,
 •  rozvíja podmienky podľa školského vzdelávacieho programu.

 

 

Hlavné strategické ciele a zámery

 

Stratégia školy:  

 • v oblasti výchovy - zušľachťovanie ľudských citov a hodnôt:

                                tvoriví a kreatívni učitelia (viac ľudskí ako predmetoví)   

                                preberajú so žiakmi ich cítenie, prežívanie, myšlienky 

                                a ovplyvňujú ich tak, aby preferovali dobro, múdrosť,

                                zdravie;

 • v oblasti vzdelávania - učitelia  vytvárajú

                                podmienky pre aktívne učenie sa žiaka, aby žiaci rozvíjali 

                              kľúčové kompetencie a vedeli uplatniť získané vedomosti, zručnosti

                              a postoje v riešení životných situácií.

 

Hlavný strategický cieľ:

 

Vybudovať výchovno-vzdelávaciu inštitúciu reflektujúcu požiadavku byť  modernou, tvorivou, kooperujúcou a učiacou sa  školu.

 

 Hlavné ciele:

1.

Do roku 2019 rozvinúť kompetencie školy tak, aby bola prostredníctvom  informačno-technologického systému a odbornosti pedagogických zamestnancov spôsobilá uplatňovať vo výchove a vzdelávaní progresívne metódy a formy  s využitím informačno-komunikačných technológií  a všetci žiaci po absolvovaní primárneho  vzdelávania získali základné zručnosti vo využívaní IT na aktívne učenie sa.

 

Zámer predpokladá:

 

 1. rozvíjať podmienky vzdelávania tak, aby IKT vytvárala výučbové

              prostredie, bola výučbovým prostriedkom, zdrojom učebných

              informácií, prostriedkom modernizácie výchovno-vzdelávacieho

              procesu,

 2. rozvíjať technické podmienky v multimediálnych centrách  pre primárne  vzdelávanie,

   

  c)  umožniť pedagogickým zamestnancom rozšírenie odborných spôsobilostí

   

   

   

  Ú l o h y:

  • preferovať účasť na kontinuálnom vzdelávaní PZ na tému práca s IT a jej využitie v príprave a riadení procesov učenia sa žiaka,
  • vyžadovať, aby vo výchove a vzdelávaní boli vytvárané také úlohy, pri riešení ktorých žiak musí využívať IT technológie na ich splnenie,
  • oceňovať vyučujúcich za efektívne využívanie IKT pri projektovaní a realizácii vyučovacej jednotky,
  • efektívne využívať príležitosti a zdroje na neustále zvyšovanie technickej vyspelosti školského prostredia.

   2.

   Dosiahnuť stav, aby sa zvýšila frekvencia a efektívnosť uplatňovania inovatívnych  metód a foriem v príprave podmienok aj v riadení procesov výchovy a vzdelávania s dôrazom na aktívne učenia sa žiaka. Vo výchovno-vzdelávacom procese  budú všetci pedagógovia dôsledne uplatňovať postupy podľa inovovaného ŠkVP, rešpektovať vymedzenie profiláciou školy, priebežne hodnotiť stav a podľa záverov inovovať stratégie s dôrazom na efektívne uplatňovanie nových metód a foriem práce.

    

   Zámer predpokladá:

    

 1. overenie úrovne kompetencií pedagogických zamestnancov pre uplatňovanie inovatívnych metód a foriem,
 2. zabezpečenie podmienok pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,

   

 • posilňovať činnostný charakter vyučovania, zamerať sa na vytváranie podmienok pre aktívne osvojenie si a upevnenie základného učiva, rozširujúce učivo zaraďovať diferencovane podľa schopností žiakov,  uplatňovať individuálny prístup k žiakom podľa ich potrieb,
 • systematicky prehodnocovať prístup k sprístupňovaniu učiva tak, aby bol potlačený encyklopedický charakter výučby, tam, kde je neopodstatnený,
 • rozvíjať čitateľskú gramotnosť, rozvoj kultivovaného hovoreného

       prejavu a sociálno - komunikačných kompetencií,

  -    rozvíjať finančnú gramotnosť na vyučovacej hodine a v doplnkových

 • programoch,
 • rozvíjať funkčnú gramotnosť (spôsobilosť riešiť reálne situácie a uplatňovať vedomosti, zručnosti a postoje v praxi),
 • posilňovať vplyv doplnkových programov a sprostredkovanie ďalších

              vzdelávacích možností prostredníctvom zvýšeného záujmu o prierezové

              témy,

 • podporovať vzdelávanie pedagógov v ucelených programoch a strategicky riadiť zvyšovanie odbornej a pedagogickej kondície  pedagogického zboru,
 • vytvárať databázu metodických materiálov na úrovni predmetov a ročníkov,
 • realizovať medzipredmetovú integráciu,
 • vytvárať podmienky pre efektívne hodnotiace a sebahodnotiace

  procesy.

 •  
 • Organizovať i naďalej  pracovné stretnutia pedagógov so  špeciálnym pedagógom a odborníkmi s CPPPaP a CŠPP.

                                 

  3.

  Vytvoriť a realizovať program otvoreného Školského klubu detí, aby každé dieťa v ŠKD malo zabezpečené dobré podmienky pre zmysluplné trávenie času mimo vyučovania.

   

  Zámer predpokladá:

   

 1. implementovať prvky úspešného výchovného programu  školy, vypracovať systém starostlivosti a výchovy v čase mimo vyučovania v školskom prostredí,
 2. vytvoriť všestranné podmienky pre otvorenú klubovú činnosť so stabilným programom,
 3. zabezpečiť rast kompetencií vychovávateľky podľa ponuky v rámci kontinuálneho vzdelávania.

  4.

  Úlohy  v oblasti hospodárenia a rozvoja materiálno-technického vybavenia školy

  V ekonomickej oblasti budú uplatňované nasledovné princípy:

 1. efektívne nakladanie so všetkými finančnými prostriedkami, čo predpokladá vnútornú racionalizáciu,
 2. šetrenie v  spotrebe energií a  rešpektovanie  princípov ochrany životného prostredia,
 3. zabezpečiť zdroje na  obnovu a rekonštrukčné práce vo vnútornom prostredí,

   

  Veľkosť školy

Základná škola s materskou školou je  škola  s vyučovacím jazykom slovenským, výchova a vzdelávanie  prebieha od 1. po 4. ročník.

 

3. Charakteristika žiakov 

Školu  navštevujú žiaci zo Strelník a zo susednej obce Povrazník. 

 

 

 

4. Charakteristika pedagogického zboru

 1. Vo vzťahu k zameraniu školy, obsahu vzdelávacích aktivít a kvalifikačných požiadaviek má škola   veľmi dobrú štruktúru pedagogického zboru. Počet a zloženie  primerane zodpovedá požadovaným výkonom. Všetci pedagogickí zamestnanci sú  plne kvalifikovaní, učitelia sa s viacročnou praxou.

   

 2. Požiadavky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

   

  Vízia, profilácia a strategické zámery, ako aj situačná analýza a osobné ambície pedagogických a odborných zamestnancov školy determinujú potreby na rozvoj kompetencií pedagógov v oblasti:

  1. jazykového vzdelávania
  2. vytvárania  podmienok pre rozvoj funkčnej gramotnosti, obzvlášť čitateľskej
  3. v uplatňovaní inovatívnych metód a foriem vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorivých úloh a aplikácie poznatkov do praxe,
  4. využívania multimédií, internetu a progresívnych prezentačných techník v rôznych fázach výchovno-vzdelávacieho procesu a učenia sa žiaka,
  5. realizácie prierezových tém v jednotlivých predmetoch,
  6. analytických a hodnotiacich procesoch, ako aj  v tvorbe podmienok rozvoja spôsobilosti hodnotenia a sebahodnotenia žiakov,
  7. podpory výchovy a vzdelávania v mimo vyučovacom čase
  8. rozvoja kompetencií vedúcich pedagogických zamestnancov, stredného manažmentu a pedagogických zamestnancov špecialistov (najmä vedúcich metodických orgánov, triednych učiteľov, uvádzajúcich pedagogických zamestnancov).

    

    

    

   Záujem o kontinuálne vzdelávanie podľa osobných plánov profesijného rastu pedagogických zamestnancov:

 • Inovácie v riadení školy a školského zariadenia
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu (využitie IKT)
 • Aktivizujúce metódy edukácie
 • Finančná gramotnosť
 • Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností
 • Interaktívna tabuľa v edukačnom procese
 • Humanizácia vyučovania
 • Techniky pozorovania a hodnotenia na vyučovacej hodine
 • Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
 • Metodika výučby SJL v rámci nových pedagogických dokumentov
 • Inovačné trendy v cudzojazyčnej výučbe
 • Tvorba ŠkVP
 • Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní
 • Koordinátor pre drogovú prevenciu
 • Bezpečnostné predpisy pri práci s počítačmi
 • Regionálna výchova
 • ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania
 • Inovácia odborných kompetencií vychovávateľky školského  zariadenia
 • Digitálna gramotnosť
 • Ako vytvoriť testy a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa
 • Ako postupovať pri integrácii dieťaťa so ŠVVP

   

  5.  Dlhodobé programy

  Škola svoju víziu a ciele napĺňa aj prostredníctvom doplnkových programov v rôznych oblastiach:

   

   

 • Škola podporujúca zdravie – podpora zdravia a formovanie zdravého životného štýlu
 • Projekt rozvoja IKT  Škola tretieho tisícročia – Infovek – rozvoj kompetencií v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Primárna prevencia patologických sociálnych javov v živote detí a mládeže – cyklus podujatí na podporu  výchovy k prevencii drogových závislostí a nežiaducich prejavov v správaní sa detí a mladistvých
 • Krok za krokom – uplatňovanie alternatívnych prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese primárneho vzdelávania
 • Sami sebe a všetkým – rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií
 • Správaj sa normálne –  preventívny program úspešnej spolupráce s políciou
 • Súbor aktivít podporujúcich výchovu k ľudským právam
 • Zober loptu, nie drogy
 • Abeceda športu – plávanie, cyklistika, turistika, loptové hry
 • Škola v prírode
 • Veľká školská hra
 • Kamaráti v MŠ
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
 • Tematické dni :
  • Deň boja proti stresu
  • Deň Zeme a Deň vody
  • Deň narcisov
 • Aktivizujúce metódy vo výchove  v ŠKD
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

   

  6. Spolupráca s rodičmi a iným subjektmi

  Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá. Rada rodičovského združenia je aktívna, riadi ju agilný výbor, ktorý organizuje jej činnosť v období medzi zasadnutiami ( sú najmenej 3-krát do roka). Do RRZ volia triedne zasadnutia rodičov 1 zástupcu s právom hlasovať za triedny kolektív. RRZ podporuje program školy, podieľa sa na riešení školských problémov i na príprave tradičných podujatí. Rodičia oceňujú otvorenú komunikáciu, čoho dôkazom sú osobné stretnutia s učiteľmi i vedením školy, skupinové rokovania i záujem o poskytovanie spätnej väzby.

  Informačný systém školy poskytuje dostatok možností pre sprostredkovanie informácií, jednosmernú i obojsmernú komunikáciu aj prostredníctvom IKT a elektronickej žiackej knižky. V priebehu školského roka škola zabezpečuje informovanosť zákonných zástupcov formou triednych stretnutí, konzultačných dní, informačných dní, individuálnych pohovorov a konzultácií na vyžiadanie pedagógom alebo zákonným zástupcom.

   

  Rada školy má 7 členov, je plne funkčná v zmysle legislatívy. Rada pracuje podľa štatútu.

  Členovia majú vysokú účasť na zasadnutiach, sú si vedomí významnej funkcie, sú kritickí, ale aj veľmi ústretoví pri hľadaní riešení aktuálnych problémov. Riaditeľka školy je pozývaná na všetky zasadnutia.

  Škola intenzívne spolupracuje s podpornými a poradenskými inštitúciami: CPPPaP, CŠPP, SOS,

   

   

  7. Priestorové a materiálno -  technické podmienky školy

  Dobré materiálno-technické vybavenie školy je základnou podmienkou pre efektívne organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. Vyučovanie prebieha v kmeňových triedach zariadených novým školským nábytkom,vybavených interaktívnymi tabuľami. a v počítačovej miestnosti . ŠKD má samostatnú triedu, aby sa vytvorili podmienky pre realizáciu výchovného programu. K vybaveniu školy  patrí aj malá telocvičňa, pri škole športové ihrisko.

   

  8. Škola ako životný priestor

  Úprave, kultivovaniu a spríjemňovaniu školského prostredia je  venovaná  veľká pozornosť.

  Triedy sú vymaľované, v celej budove máme nové okná.

  Škola má dobré podmienky na budovanie pozitívnej klímy, upevňovanie spolupatričnosti a hrdosti na školu.

  V škole je zabezpečené  stravovania, program školského ovocia a pitný režim.

   

  9.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

  Školské prostredie je bezpečné, materiálno-technické i hygienické podmienky na

  výchovu a vzdelávanie sú veľmi dobré, pravidelne kontrolované certifikovanými bezpečnostnými technikmi. Všetky revízie a opravy po revíziách sa organizujú v súlade s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravie žiakov i zamestnancov školy. Žiaci i zamestnanci sú preukázateľným spôsobom vzdelávaní a poučení o BOZP. Škola registruje a eviduje žiacke úrazy, ich frekvencia je nízka.

   

   

II. Charakteristika inovovaného Školského vzdelávacieho programu

 

1. Pedagogické princípy školy

Všetky procesy v škole smerujú k napĺňaniu vízie školy byť progresívnou školou, ktorá každému žiakovi poskytne dobré podmienky pre získanie kľúčových kompetencií vo vzdelávaní a socializácii a zabezpečí všetky možnosti pre jeho osobný rozvoj.  Je to najmä princíp jedinečnosti osobnosti, princíp aktívneho sebautvárania osobnosti, princíp komplexného rozvoja osobnosti,  princíp osobného prežívania zážitkov vo výučbe. 

 

Pedagogické pôsobenie budeme orientovať najmä na rozvoj:

komunikačných spôsobilostí:

 • žiak sa vie ústne i písomne vyjadriť, má rozvinutú čitateľskú gramotnosť, vytvára a sprostredkúva informácie v rodnom aj v cudzom jazyku,

  personálnych a interpersonálnych spôsobilostí:

 • žiak sa vie učiť a vzdelávať, reguluje svoje správanie, vie pracovať v tíme, má dobré medziľudské vzťahy, vie sa starať o svoje zdravie, uznáva ľudské práva a slobodu,

  schopností tvorivo a kriticky myslieť a riešiť problémy:

 • žiak vie analyzovať problém, uplatniť vedomosti, spôsobilosti, navrhovať riešenia,

  pracovať aj v záťažových situáciách, 

  schopností pracovať a využívať moderné informačné technológie:

 • pracovať s PC, internetom,

  základných hodnôt a postojov žiakov vzťahujúcich sa k multikultúrnej výchove a k výchove k ľudským právam:

 • žiak má vrelý postoj k vlasti, štátu a národu,
 • žiak si je  vedomý nebezpečenstva rasových predsudkov a rôznych foriem diskriminácie,
 • žiak chápe význam dobrých medziľudských vzťahov,
 • žiak chápe význam medzinárodného dorozumievania sa, dodržiavania ľudských práv a ochrany ľudskej dôstojnosti,
 • žiak podporuje a rozvíja medzinárodnú spoluprácu,

  schopností nadaných žiakov , začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

  činnosti ŠKD a podmienok pre zmysluplné využite voľného času detí,

  podmienok pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,

  spolupráce a vytváranie partnerstiev s podpornými inštitúciami,

  spolupráce s rodičmi.

   

  2. Zameranie školy

  Program školy sa opiera o sedem základných pilierov:

 • kvalitné jazykové vzdelávanie,
 • gramotnosť v oblasti informatiky,
 • rozvoj sociálnych spôsobilostí
 • rozvoj fyzickej a psychickej zdatnosti,
 • ochrana zdravia a formovanie zdravého životného štýlu,
 • podpora výchovy a vzdelávania v mimo vyučovacom čase,
 • vytváranie podmienok pre rovnosť šancí  – škola bez bariér.

   

  Cieľom výchovy a vzdelávania  je umožniť dieťaťu a žiakovi:

  • získať základné vzdelanie,
  • získať kompetencie potrebné pre život,
  • získať základné kompetencie v komunikácii v  dvoch cudzích jazykoch,
  • naučiť sa identifikovať problémy a riešiť ich,
  • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti,

         aktuálne poznatky,

  • posilňovať úctu k rodičom a ostatným ľuďom, ku kultúrnym a národným

         hodnotám a tradíciám štátu,

  • získavať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
  • pripravovať sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti,
  • naučiť sa kultivovať a naďalej rozvíjať svoju osobnosť, celoživotne sa

         vzdelávať, pracovať v tíme a preberať na seba zodpovednosť,

  • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje

         zdravie.

    

   Medzi silné stránky školy patrí koncepčnosť, ciele výchovy a vzdelávania, plánovanie, podmienky vytvárané pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením, preventívne a významné aktivity školy.

   Na veľmi dobrej úrovni sú priestorové podmienky školy, estetika interiéru a exteriéru, informačný systém, kvalita práce žakov  s pani vychovávateľkov v ŠKD. 

   Škola si buduje dobrú úroveň kvality v oblasti riadenia, personálnych podmienok, kontrolného systému,  rozvoja osobnosti žiaka, zlepšujú sa materiálno – technické podmienky školy, vybavenosť didaktickou technikou a výpočtovou technikou.

    

    

    

    

    

   3. Profil absolventa

   Absolvent  programu primárneho vzdelania našej školy má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Nadobudol  základy pre osvojenie účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať.

   Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

   Absolvent primárneho vzdelávania ZŠ svojím vystupovaním robí  dobré meno škole,

   je  schopný  hodnotiť medziľudské vzťahy a  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, vie ako sa starať  o svoje  zdravie,  je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií a pracovať s nimi, vie ohodnotiť svoje výkony.

    

   Kľúčové požiadavky

   Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňoch vzdelávania.

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie :

 

      a)   sociálne komunikačné kompetencie

 • vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
 • dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
 • rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať,
 • na základnej úrovni využíva technické prostriedky  komunikácie,
 • chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
 • v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,

       

        b)  kompetencia   v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

         -   používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v  

             každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické

             modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

 • je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

   

        c)   kompetencie  v oblasti informačných a komunikačných  technológií

 • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

        -     ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,

 • dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
 • dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
 • vie používať rôzne vyučovacie programy,
 • získal základy algoritmického myslenia,
 • chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

        -     vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

   

       d)    kompetencia   učiť sa

 • má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
 • uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,
 • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
 • uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
 •  

        e) kompetencia riešiť problémy

 • vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  adekvátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
 • pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
 • pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,

   

      f)    osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 • má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
 • uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
 • dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
 • uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času
 • dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 • uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
 • má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 
 • dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri  spoločnej práci,
 • uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

   

          g) kompetencia   vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi  kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
 • dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície,
 • rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a  postoj,
 • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
 • má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr.

   

   

   

 1. Pedagogické stratégie

Podporujeme  výučbu  pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentáciu a obhajobu výstupov.

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT v učení sa žiaka. 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne však do prírodovedných.

Pri  prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. Treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom prostredníctvom koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do  učenia pestrými formami výučby.

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým odporúčaním  je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

Škola na začiatku roka vyhlási tému veľkej školskej hry. Na konci školského roka budú na ročníkovej konferencii prezentované najlepšie práce a príspevky.

 

Organizačné formy vyučovania:

 • individuálna práca,
 • skupinová práca,
 • diferencované vyučovanie,
 • exkurzia, seminár, beseda,
 • bloková výučba,
 • projektové vyučovanie,
 • kurz,
 • tvorba zbierok, tvorba projektov
 • prezentácia a obhajoba výstupov
 • inštalácia výstav...

  Metódy vyučovania:

 • problémový výklad,
 • heuristické metódy,
 • výskumné metódy,
 • metóda demonštrácie a pozorovania,
 • metóda rozhovoru, diskusie,
 • inscenačné metódy (rolové hry),
 • riešenia problémových úloh...

Prostriedky:

 • IKT,
 • internet,
 • výukové programy,
 • interaktívne učebné pomôcky,
 • žiacke výstupy,

 

 

 1. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími     

           potrebami

 1. Žiaci so zdravotným znevýhodnením:
  • škola má vytvorené dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, výchova a vzdelávanie žiakov sa uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy a ak má takýto žiak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť,
  • pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením úzko spolupracujeme s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, spolupráca spočíva v diagnostike príčin vzdelávacích problémov žiaka, poradenstve o postupoch  pri vzdelávaní žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pomoc pri vzdelávaní pedagogických zamestnancov,
  • individuálne v samostanej učebni so zámerom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie zameranej na prekonávanie bariér, resp. poruchy,
  • u žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zohľadňujú jeho špeciálne výchovo-vzdelávacie potreby v jednotlivých predmetoch,
  • materiálne zabezpečenie je primerané podľa individuálnych potrieb žiakov,
  • individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne začleneného v bežnej triede základnej školy. Je to dokument,  ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

    

   Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:

 • základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces,
 • požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy,
 • modifikáciu učebného plánu a učebných osnov,
 • aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,
 • špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka,
 • špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
 • požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok,
 • zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda, asistenta učiteľa a iných,
 • individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začlenených žiakov vypracúva triedny učiteľ poľa záverov a usmernení špeciálneho pedagóga CŠPP alebo CPPPaP a školského špeciálneho pedagóga v tesnej spolupráci s vyučujúcimi predmetov, rodičia sú podrobne informovaní a oboznámení so všetkými postupmi,
 • hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov akceptuje odporúčania špeciálneho pedagóga CŠPP a odborníkov s CPPPaP a možnosti žiaka. Kritéria hodnotenia sú súčasťou individuálneho programu žiaka.

   

      b)   Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia:

        -    žiakom so sociálne znevýhodneného je venovaná pozornosť, vyučujúci analyzujú

             podmienky a  potreby žiaka, pri výchove a vyučovaní uplatňujú individuálny prístup.

   

   

 1. Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy :

 • Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke,               
 • Osobnostný a sociálny rozvoj,
 • Environmentálna výchova,
 • Mediálna výchova,
 • Multikultúrna výchova,
 • Ochrana života a zdravia,
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Regionálna výchova  a ľudová kultúra

  sú začlenené do všetkých vyučovacích predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách. Ochrana života a zdravia sú rozpracované v samostatnej prílohe.

   

  Stručná charakteristika prierezových tém:

   

  Multikultúrna výchova

  Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote

  vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do

  kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy

  pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne

  ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto

  výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných

  tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako

  spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania

  a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to,

  aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci

  žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné

  kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako

  rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.

   

  Mediálna výchova

  Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:

 • schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi,
 • spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektívne využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),
 • schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií,
 • schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

   

  Osobnostný a sociálny rozvoj

  Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov,

  poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Cieľom je rozvíjať

  u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru

  a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život

  a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory,

  potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú

  integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné

  pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických

  javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových

  látok).

   

  Environmentálna výchova

  Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto

  prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí,

  zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy

  medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými

  sa riadi život na Zemi.

  Žiak:

 • pozná a chápe súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta,
 • chápe súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,
 • rozvíja si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíja spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni,
 • chápe sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,
 • vie hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať  svoje názory a stanoviská,
 • využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:

 • vnímať  život ako najvyššiu hodnotu,
 • chápať význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti,
 • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,
 • podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby,
 • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia,
 • prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k životnému prostrediu,
 • rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných

škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný

pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na

zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.

Ciele dopravnej výchovy sú zostavené v zmysle týchto kritérií :

 • pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne

      záväznými právnymi predpismi,

 • formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej

      zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,

 • osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa

      všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci

     (spolujazdec),

 • naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska

      bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke

      v praktickom živote,

 • zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
 • zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
 • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu

      v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,

 • uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení

      ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

 

Ochrana života a zdravia

Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti

žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne

pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných

skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa

nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie

prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa

zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a

ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a

prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v

situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom

nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany

svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné

poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť

si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci

iným v prípade ohrozenia zdravia a života.

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu


Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. stupni je príprava na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a

rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a

zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri

realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia.

Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.


Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:


 osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v

súčasnosti i v budúcnosti;

získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov;


 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote.

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s

prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie

zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom

Slovenskej republiky.

Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu

tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený:

Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a

podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, odporúča sa táto prierezová téma vhodne

začleniť do vyučovacích predmetov prostredníctvom ich obsahov, ale aj formou

projektov, exkurzií a pod.

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady

na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva,

ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali

históriu a kultúru vlastnej obce – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a

zaujímavostí Slovenska.

Pre vybudovanie kladného vzťahu k téme je nevyhnutné využívať zážitkové formy

učenia sa žiakov (výlety, exkurzie, besedy, tvorba zbierok, výstav ...).

 

Prierezové témy sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Prelínajú sa cez

všetky vzdelávacie oblasti. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým

návodom na ich prevenciu a riešenie. Zároveň slúžia aj na prehĺbenie

základného učiva. Majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si

určité postoje, hodnoty a rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného

učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú

proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov. Nevyhnutnou

podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie aktivizujúcich,

interaktívnych učebných metód.

 

V inovovanom ŠkVP budú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rôznym spôsobom

realizované všetky prierezové témy integráciou obsahu do učebných osnov jednotlivých vyučovacích predmetov v 1.-4. ročníku podľa vhodnosti témy učiva budú zaradené všetky prierezové témy. Zaradenie zodpovedajúcich tematických okruhov prierezových tém

bude vyznačené v tematickom výchovno-vzdelávacom pláne každého

predmetu.

Obsah učiva prierezovej témy Ochrana života a zdravia bude na 1. stupni ZŠ

realizovaný prostredníctvom kurzu Didaktických hier v rozsahu 1- krát ročne  6 až 8 hodín

(2 až 4 hodiny teoretická príprava  a 4 hodiny praktická časť).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov  žiakov

   

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme postupovať v zmysle § 55 až 58 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

Základom efektívneho hodnotenia v škole je predovšetkým okamžitá spätná väzba,

ktorá sa dá charakterizovať ako písomná alebo ústna informácia o správnosti

postupu, priebehu či výsledku činnosti. Zásadne však nemá a nesmie posudzovať

kvality žiaka – šikovný, schopný, usilovný..., ani ho porovnávať s ostatnými

spolužiakmi – najlepší, najhorší... Spätná väzba je jedna zo základných podmienok

efektívneho učenia sa a naopak posudzovanie kvalít žiaka je rizikovým postupom,

ktorý môže učenie blokovať.

Poskytovanie účinnej spätnej väzby má svoje zásady. Dôraz sa kladie na správnu

formuláciu, preferenciu pochvaly a vyzdvihnutie pozitív a  potom poukázanie na prípadné nedostatky, rezervy.

Kritériá hodnotenia žiackych výkonov sú spracované za jednotlivé vzdelávacie oblasti

a predmety členmi metodických orgánov, schválené na zasadnutí MO a tvoria

súčasť UO jednotlivých predmetov.

 

Princípy hodnotenia a klasifikácie:

 1. Všetky predmety ŠkVP na 1. stupni ZŠ okrem etickej a náboženskej výchovy sa budú klasifikovať.
 2. Spôsoby a metódy posudzovania výsledkov práce žiakov musia byť v súlade s princípmi ŠkVP, predovšetkým s dôrazom na budovanie dôvery medzi učiteľom a žiakom a na vytváranie mozgovo kompatibilného bezpečného prostredia a podpornej pracovnej klímy v škole. Hodnotenie nie je mocenským nástrojom v rukách učiteľa, ani prostriedkom na udržanie disciplíny.
 3. Každému hodnoteniu musí predchádzať jasné a zrozumiteľné zoznámenie žiaka s cieľmi vzdelávania a kritériami hodnotenia. Žiak má právo vedieť čo a prečo sa bude učiť, rovnako kedy, akým spôsobom a podľa akých kritérií bude hodnotený.
 4. Dôležitým prvkom v procese učenia je práca s chybou. Žiak má právo urobiť chybu s vedomím, že chyba je to súčasť procesu každého učenia sa a práca s ňou je príležitosť k zlepšeniu. Nie je prípustný výsmech, ponižujúci a urážajúci prístup zo strany žiakov, ani pedagógov.
 5. Súčasťou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiaka, jeho schopnosť posudzovať výsledok svojej práce ako aj vynaložené úsilie. Sebahodnotenie žiaka je  jednou z najvýznamnejších kompetencií, ktorú chceme u žiakov rozvinúť.
 6. Rovnako potrebné je vzájomné hodnotenie medzi žiakmi. Je dôležité rozvíjať u žiakov spôsobilosť kriticky a objektívne posudzovať nielen svoj výkon, ale aj výkon druhých (žiakov aj učiteľov), čo nie je možné bez dopredu stanovené a spoločne vytvorené kritériá hodnotenia. Pri spoločnej tvorbe kritérií si žiaci uvedomia, čo je pre hodnotenú oblasť najdôležitejšie.
 7. Pri hodnotení sa vždy posudzuje individuálny pokrok žiaka, s ohľadom na jeho osobné predpoklady a schopnosti.
 8. Tradičné individuálne skúšanie pred celou triedou pri tabuli je stresujúce a odporuje filozofii tvorby bezpečného prostredia a podpornej klímy,  preto ho v procese overovania vedomostí budeme využívať  v opodstatnených prípadoch a budeme využívať rôzne efektívne a objektívne  spôsoby na zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov s dôrazom  na priebežné hodnotenie čiastkových úspechov žiaka v celom procese vzdelávania sa.
 9. Skupinová práca sa zväčša nehodnotí známkou. Jednotliví členovia skupiny hodnotia sami seba , svoj prínos pre skupinu a postoj k práci a jej výsledkom. Zároveň sa hodnotia členovia skupiny navzájom.
 10. Známku získava žiak  za vlastný individuálny výkon.

   

 

 1. Hodnotenie pedagogických zamestnancov a vnútorný systém kontroly

  Hodnotenie zamestnancov sa bude opierať o analýzu výstupov získaných postupmi podľa Kontrolného sýstému a plánu kontorlnej a hospitačnej činnosti a bude sa zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať podľa výslekov:

 • pozorovania (hospitácie)
 • rozhovoru
 • dosahovaných výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje ( žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.)
 • sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
 • hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
 • hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy
 • hodnotenia učiteľov rodičmi a žiakmi.

 

 1. Vstupný prijímací pohovor s učiteľom – uchádzačom o zamestnanie  uskutočňuje riaditeľka školy  s cieľom zistiť:
  • kvalifikačné predpoklady na obsadenie pracovnej pozície,
  • špecifické predpoklady pre plnenie cieľov školy a ŠkVP,
  • dosiahnuté úspechy v danom odbore,
  • mieru a dôvod záujmu o pracovnú pozíciu a záujem o ďalšie vzdelávanie a kariérny postup,
  • osobné záujmy,
  • prax,
  • možný prínos pre  organizáciu,
  • očakávania zamestnanca.

    

 2. Počas trvania pracovného pomeru pedagogického a odborného zamestnanca sa priebežne uskutočňuje hodnotenie výsledkov jeho práce v zmysle článku B 10 Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy a prílohy č. 1 a 2 Pracovného poriadku.

   

 1. Hodnotenie školy

 

S cieľom získať dostatok informácií o tom, ako škola plní ciele, ktoré si stanovila v Školskom vzdelávacom programe  a aké sú výsledky, ktoré dosahuje budeme pravidelne monitorovať:

 • Podmienky na vzdelanie
 • Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 • Prostredie – klíma školy
 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces (metódy a formy vyučovania)
 • Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Výsledky vzdelávania
 • Riadenie školy
 • Úroveň výsledkov práce školy 

   

Kritériom pre nás je:

 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • Očakávané výstupy a umiestnenia v testovaniach a overovaniach výchovo-vzdelávacích výsledkov žiakov
 • Úspešné umiestnenie žiakov v prijímacom konaní na stredné školy
 • Kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • Dotazníky pre žiakov a rodičov
 • Dotazníky pre absolventov školy
 • Výsledky externým a interných meraní 
 • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

 

 

 

Učebné plány

 

 

inovovaný           ŠkVP

 

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 Spolu

Jazyk
a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

8 +1

7

7

 

 

 

 

31+1

prvý cudzí jazyk

 

 

3

3

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38+1

Človek a príroda

prírodoveda

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1+1

 

 

 

 

 

 

 

 2

1+1

2

 

 

 

 

 

 

prvouka

 

6 + 2

Človek a spoločnosť

vlastiveda,prvouka

 

 

 1

 2

 

 

3

Človek a hodnoty

etická výchova
/náboženská výchova

1

1

1

1

 

 

4

Matematika  a práca s informáciami

matematika

4

4 +1

4+1

4

            16 + 2

informatika

 

 

 

 

 

informatická výchova

 1

1

1

1

       2 + 2

 

 

18+ 4

Človek a  svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 1

1

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

2

2

1

1+1

6+1

hudobná výchova

1

1

1

1

 4

výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

Zdravie a pohyb

telesná výchova

2

2

2

2

 

 

 

 

 

telesná a športová výchova

 

 

 

 

 

 

8

Spolu povinná časť

 

20

20

23

25

 

Voliteľné hodiny

 

2

3

2

1

 

Spolu : povinná časť + voliteľné hodiny

 

22

23

25

26

 

                       

 

 

 

 

Poznámky k učebným plánom:

 

 

Z dôvodu prehľadnosti je tabuľka učebného plánu ponechaná v takej forme, ako bola spracovaná a používaná od 1. roku platnosti ŠkVP aj napriek tomu, že štátom určené minimum v jednotlivých ročníkoch už nie je záväzné. Rámcové učebné plány pre ročníky 1.- 4.  spĺňajú štátom predpísaný minimálny počet hodín za vzdelávaciu  (vyznačené čiernou farbou) a sú doplnené na maximum voliteľnými hodinami (vyznačené červenou farbou).

 

Na úrovni primárneho vzdelávania – ISCED1:

1.

Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia sme posilnili v predmetoch slovenský jazyk a literatúra o 1 h.

 

2.

Vzdelávaciu oblasť Človek a príroda  sme posilnili v predmetoch prvouka v 1.ročníku a prírodoveda v 3.ročníku  o 1 vyučovaciu hodinu. .

Žiaci 2-krát do roka absolvujú exkurziu ako ďalšiu formu výchovno – vzdelávacieho procesu. Exkurzie sú plánované a sú súčasťou prierezovej témy „Regionálna výchova“ a „Finančnej gramotnosti“. Prostredníctvom exkurzií sa žiaci reálne zoznamujú s najatraktívnejšími miestami Slovenskej republiky, sami hospodária s vlastnými finančnými prostriedkami.

Regionálnu výchovu posilňujeme aj v rámci záujmového útvaru „Na potulkách regiónom“.

3.

Vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty vyučujeme náboženskú výchovu v alternatíve s etickou výchovou v rozsahu 1 hodina týždenne.

4.

Vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce  v 3. a 4. ročníku v rozsahu 1 h týždenne.

5.

Vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami sme posilnili v predmete matematika o 2 vyučovacie hodiny a v predmete informatická výchova v 1.a.2.ročníku o 2 h.

 

Zvýšenú pozornosť budeme venovať finančnej gramotnosti.

6.

Vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra  v predmete výtvarná výchova majú žiaci

1.a.2. ročníka 2 h a žiaci 3.a 4.ročníka 1 h týždenne.. V rámci predmetu hudobná výchova žiaci navštívia jedno divadelné predstavenie a jeden výchovný koncert ako prepojenie so spoločenskou etiketou.

7.

Vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb realizujeme v predmete telesná výchova. Jedenkrát ročne žiaci absolvujú cvičenia v prírode zamerané na športové aktivity v prírode.

Vzdelávaciu oblasť bude obsahom dopĺňať plavecký výcvik v 1. a 4. ročníku.

Pravidelnými návštevami miestnej  knižnice sme posilnili vzdelávanie  v slovenskom jazyku a literatúre o netradičné vyučovacie hodiny, čo vytvára ďalšie podmienky na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Strelníky
  Strelníky 42, 976 55
 • 048/4295202

Fotogaléria