Navigácia

Výchovno - vzdelávací program ŠKD Zoznam žiakov

ŠKD

 1. Základná škola s Materskou školou Strelníky  

   

  Výchovný vzdelávací program

  pre ŠKD

   

   

   

   

  OBSAH:

   

  1. Úvodné identifikačné údaje, názov výchovného programu

  2. Vymedzenie vlastných cieľov  a poslanie výchovy v ŠKD

  2.1 Charakteristika a zameranie školského zariadenia

  2.2 Charakteristika detí

  2.3 Dlhodobé projekty školského zariadenia

  2.4 Spolupráca školského zariadenia s rodičmi a inými subjektmi

  2.5 Ciele školského zariadenia

  2.6 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

  2.7 Konkrétne kompetencie

  3. Tematické oblasti výchovy

  4. Výchovný plán

  5. Personálne zabezpečenie

  6. Materiálno – technické a priestorové podmienky

  7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

  8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

  9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského   zariadenia

  10. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

  11. Výchovné štandardy

  12. Výchovné osnovy

   

   

   

   

   

  VÝCHOVNÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM

   

  Motto: Aká je to vôňa? Taká ako doma.

   

   

   

  Forma výchovy a vzdelávania:                      Denná

  Výchovný jazyk:                                           Slovenský

  Druh školského zariadenia:                           Štátne

  Platnosť výchovného programu od:              2. 9. 2015

  Názov školy:                                                  ZŠ s MŠ Strelníky

  Adresa školy:                                                 Strelníky 42, PSČ  976 55

  Zriaďovateľ:                                                   Obec Strelníky

  Riaditeľ školy:                                               Mgr. Gabriela Sedláková

  Vypracovala:                                                 vychovávateľka Iveta Majerová

  Dátum prerokovania v pedagog. rade:          31.8.2015                  

  Dátum prerokovania v rade školy:                 6.9.2015  

   Mgr. Juraj Čief         

   

   

   

   

                                               Pečiatka a podpis riaditeľa školy

   

   

   

  2.  Ciele a poslanie výchovy v ŠKD

   

  2.1 Charakteristika a zameranie školského zariadenia

  Výchova v ŠKD je jednou z najznámejších a najvýznamnejších foriem starostlivosti
  o detí mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi  
  mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov
  – vychovávateliek.

  ŠKD je školské zariadenie, ktoré je  organizačnou súčasťou  ZŠ s MŠ Strelníky, nachádzajúcej sa v prírodnom vidieckom prostredí. Samotná budova školy stojí na tichom mieste obklopená prírodou, čo nám poskytuje nerušený vyučovací proces aj výchovno - vzdelávací proces  mimo vyučovania. Maximálne využívam tento dar na činnosť s deťmi a v prírodnom prostredí realizujem hlavne oddychovú, rekreačnú a záujmovú činnosť. Podporujeme zdravý rast našich detí, ich fyzickú kondíciu, kladný vzťah k prírode, k jej poznávaniu a  ochrane. V prírodnom prostredí je väčšia možnosť poskytnúť deťom pokojné podmienky na činnosť, odbúrať napätie a stres, s ktorým sa čoraz častejšie stretávame už v detskom veku. Je to ideálna možnosť odpútať pozornosť detí od technických vymožeností súčasnej doby ako sú počítače a mobilné telefóny, s ktorými trávia doma väčšinu času a ukázať im ako zdravo, aktívne a užitočne sa dá prežiť voľný čas. Častá odpoveď detí na otázku: Čo si robil cez prázdniny?  „Nudil som sa!“ – ma presvedčuje o dôležitosti a potrebe prevádzok ŠKD. Prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti  môžem našim deťom odovzdať vedomosti, informácie aj zručnosti potrebné pre ich všestranný rozvoj, formovať ich celoživotný vzťah ku skutočnosti,
  k spoločnosti, k ľuďom a hodnotám.

  Ich rodná obec je pre nich bohatou inšpiráciou k objavovaniu histórie, ľudových tradícií, zvykov aj prírodných krás. Chcem v nich prebudiť vzťah k týmto hodnotám, ukázať krásu, ktorú im ponúka ich vlastný domov. Ale hlavne chcem  vychovávať deti, ktorým bije v hrudi smelé a veselé srdce plné lásky a dokážu ju nielen prijímať, ale aj rozdávať. Deti hravé, zvedavé, túžiace po objavovaní nepoznaného. Verím, že sa nám to spolu podarí.

   

  2.2 Charakteristika detí

  ŠKD navštevujú deti z obce Strelníky navštevujúce 1. - 4. ročník ZŠ s MŠ Strelníky. Počet detí v ŠKD je neobmedzený. Výchovno - vzdelávacia činnosť prebieha pod pedagogickým vedením jednej vychovávateľky v jednom oddelení. V oddelení prebieha činnosť so zreteľom na vekové, fyzické a duševné danosti detí. Presadzujem hodnoty pomáhať mladším a slabším a udržovať zdravé kamarátske prostredie a vzťahy.

   

  2.3 Dlhodobé projekty

  ŠKD sa zapája do projektov školy:

  Deň narcisov – zbierka organizovaná na pomoc deťom

  Deň obce Strelníky–folklórne oslavy obce - Návrat k prameňom

  Ľupčiansky čitárik – projekt zameraný na posilnenie čitateľskej gramotnosti.

  Týždeň zdravia – zameranie sa na zdravú desiatu

  Životné prostredie – zber recyklovateľného odpadu, zber šípok a prvosienky jarnej

  Popoludnia s Natálkou- starostlivosť o 10 ročnú  telesne postihnutú spolužiačku

   

  2.4 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

  Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje
  a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

  Rada rodičov je zložená z delegovaných zástupcov jednotlivých tried potreby. Rada rodičov spolupracuje so školou, organizuje akcie pre deti, pomáha pri úprave areálu školy.

  Obecný úrad – spolupráca v kultúrnej oblasti/ uvítanie občanov, Deň obce, Vianoce v obci...

  Folklórna skupina Šajbania – spolupráca v oblasti regionálnej výchovy

  Zvaz protifašistickych bojovníkov - spolupráca v oblasti výchovy k vlastenectvu

  Zariadenie sociálnych služieb STROM - úcta k starším občanom

   

  2.5 Ciele výchovno - vzdelávacej práce

  Hlavným cieľom výchovy je rozvoj schopností, osvojenie si vedomostí a návykov, získavanie skúseností a formovanie charakteru dieťaťa. ŠKD:

  - rozvíja tvorivosť detí vo všetkých TOV, podporuje ich sebarealizáciu

  - podporuje zmysluplné využitie voľného času, poskytuje im dostatok námetov

  - podporuje vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

  - vedie deti k dodržiavaniu správnych hygienických návykov

  - podporuje adaptáciu dieťaťa na nové prostredie a režim dňa

  - uplatňuje individuálny prístup k deťom   

  - utvára pozitívne medziľudské vzťahy a rozvíja sociálnu komunikáciu

  - zdokonaľuje manuálne a technické zručnosti a učí osvojiť si pracovné návyky

  - vedie deti k estetickému cíteniu a vnímaniu svojho okolia

  - pestuje vzťah k umeniu, posilňuje úctu ku kultúrnym hodnotám, k domovu

  - pestuje kladný vzťah k prírode a ochrane životného prostredia

  - zvyšuje záujem detí o prírodu a o jej poznávanie

  - rozvíja vzťah  k ľudovým tradíciám , zvykom a folklóru svojho regiónu

  - vedie deti k pohybovej aktivite, rozvíja fyzickú zdatnosť a zdravú súťaživosť

  - napomáha odhaľovať výnimočné talenty vo všetkých TOV

  - znižuje agresivitu a chráni deti pred  stresom a násilím

   

  2.6.Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

  - Na dosiahnutie stanovených cieľov a rozvíjanie kľúčových spôsobilostí vo výchovno  - vzdelávacích činnostiach využívame rôzne metódy, formy, zásady a pravidlá.

  - Správnou a primeranou motiváciou vzbudzujeme záujem detí o získavanie ďalších vedomostí

  - Každodennou hrou a rôznymi činnosťami podnecujeme deti ku komunikácii, slovnému popisu a  tematickým rozhovorom.

  - Učíme deti hodnotiť, posudzovať a stanovovať osobné ciele zážitkovým učením, v rôznych modelových situáciách.

   

  - Usmerňujeme osobné ciele, ktoré vyvrcholia k pozitívnemu pocitu z dobre vykonanej práce.

    Pravidelným sebahodnotením navádzame dieťa k zodpovednosti, vytrvalosti a praktickej zručnosti.

  - Využívame komunikačnú schému / vychovávateľ, dieťa, rodič / a získané poznatky používame   pri utváraní hodnôt osobnosti dieťaťa.

  - Priamym prenosom informácií , vychádzkami, exkurziami, relaxačnými pobytmi

   v prírode vytvárame, posilňujeme kultúrne, umelecké a pracovné činnosti.

  - Pomáhame pri osvojovaní správnych názorov, schopnosti a zručnosti, ktoré umožnia deťom dobre zvládnuť súčasný i budúci život.

   

   

   

  2.7 Konkrétne kompetencie

  Výchovno - vzdelávací proces v ŠKD prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií každého dieťaťa. Cieľom je vhodne doplňovať kompetencie získané pri výchove v rodine a na vyučovaní v škole. Dieťa ŠKD si osvojuje kľúčové kompetencie podmienené dĺžkou jeho pobytu v ŠKD
  a úrovňou jeho individuálnych predpokladov.

  1. Kompetencie k učeniu

  - osvojuje si správne návyky, zručnosti pri získavaní nových vedomostí a poznatkov

  - rieši nové úlohy a situácie

  - získané vedomosti dáva do súvislostí

  - skúsenosti uplatňuje v praxi

  - zúčastňuje sa vedomostných súťaží

  2. Komunikačné kompetencie

  - rozširuje si slovnú zásobu názorným vyučovaním, hrou, čítaním, počúvaním

  - rozlišuje spisovnú a hovorovú reč

  - vyjadruje svoje pocity

  - prijíma spätnú väzbu

  - rozumie neverbálnej komunikácii

  3. Kompetencie sociálne

  - posilňuje individualitu osobnosti a schopnosť byť sám sebou

  - ocení prednosti druhých

  - rozvíja schopnosti pracovať  v kolektíve

  - uvedomuje si zodpovednosť svojho správania a rozpoznáva vhodné a nevhodné   správanie

  - vlastným postupom rieši jednoduché konflikty

  - učí sa ovládať vlastné negatívne emócie

  - je ohľaduplný, pomáha slabším

  4. Pracovné kompetencie

  - zúčastňuje sa plánovaných činností, slobodne si ich vyberá na základe svojich

  - schopností a zručností

  - k úlohám a povinnostiam pristupuje zodpovedne

  - prácu dokončí

  - rozvíja manuálne a intelektuálne schopnosti

  5. Občianske kompetencie

  - uvedomuje si svoje práva a práva iných osôb

  - prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

  - rozpoznáva dobro a zlo

  6. Kultúrne kompetencie

  - vníma a správne chápe krásu svojho okolia

  - utvára si kladný vzťah k umeniu

  - rozvíja vlastnú tvorivosť

  - ovláda základy kultúrneho správania

  - pozná pamätihodnosti a históriu blízkeho okolia

  - zúčastňuje sa kultúrnych podujatí

  7.  Kompetencie k tráveniu voľného času:

   rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času

   rozvíjať záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach

   posilňovať svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjať

  svoje nadanie

   rozvíjať schopnosť pracovať v kolektíve

  orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času

  8. Kompetencie k regionálnemu povedomiu

  - poznáva históriu svojho bydliska

  - učí sa vážiť si svoju rodinu, školu, domov

  - poznáva svoju obec, najbližší región a to jeho nárečie, zvyky, kroje, tance, piesne

  - podieľa sa na šírení a oživovaní ľudových tradícií našich predkov

  - chráni a zveľaďuje estetickosť prostredia školy a obce aj svojím pričinením

  - poznáva a ďalej šíri historické poznatky a národnú hrdosť

   

   

   

  3. Tématické oblasti výchovy

  Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v tematických oblastiach výchovy:

  - Vzdelávacia / príprava na vyučovanie/

  - Spoločensko – vedná / rozumová, mravná /

  - Pracovno – technická

  - Prírodovedno – environmentálna

  - Esteticko – výchovná / Vv, Hv, LDv /

  - Telovýchovná, zdravotná a športová / turistická/

  Sú realizované prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti a sú oddychového, rekreačného, záujmového charakteru a prípravy na vyučovanie. Počas dňa sa vyvážene striedajú.

  Rekreačná činnosť

  Má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na školskom dvore, ihrisku, v prírode. Zaraďujeme ju už pri prejave strednej únavy. Pomáha deťom odreagovať sa odstrániť únavu, prináša pocit uvoľnenia a dobrej nálady. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu. Formy realizácie: pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v miestnosti a telocvični, vychádzky do prírody.

  Odpočinková činnosť

  Odpočinkovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku detí je voľba činnosti samotným žiakom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí.
  Formy realizácie: námetové alebo stolové hry, kreslenie, prezeranie detských kníh
   
  a   časopisov, počúvanie magnetofónovej nahrávky, premietanie video rozprávok, hry na koberci, neformálna beseda s deťmi o zážitkoch.

  Záujmová činnosť

  Prispieva k uspokojovaniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich schopností a zručností. Je najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy deti mimo vyučovania. Pri vytváraní hodnotovej orientácie človeka má nezastupiteľnú úlohu. Slúži na uspokojovanie špecifických potrieb a  na rozvíjanie záujmov deti. Vychovávateľ sa snaží hneď od začiatku podchytiť záujem detí
  a rozvíjať ich v každej oblasti výchovy.

   

  Príprava na vyučovanie

  Zameriava sa na nácvik a postupné ovládanie samostatnej práce, systematickej
  a pravidelnej prípravy, grafickej úpravy písma pri vypracovaní domácich úloh. Zaraďujeme ju medzi povinné činnosti a pod týmto pojmom chápeme všetky činnosti, ktoré súvisia s plnením školských povinností. Formy práce v tejto oblasti sa výrazne odlišujú od foriem uplatňovaných vo vyučovaní.

   

  4. Výchovný plán

  Tématické oblasti výchovy:

  Názov tematických oblastí výchovy

  Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít ŠKD

  Vzdelávacia oblasť

                      189

  Spoločensko-vedná oblasť

                        37

  Pracovno-technická oblasť

                        36

  Prírodovedno-environmentálna oblasť

                        33

  Esteticko-výchovná oblasť

                        41

  Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

                        42

  5. Personálne zabezpečenie

  V ŠKD pracuje jedna vychovávateľka, ktorá spĺňa kvalifikačné požiadavky. Preukazuje odborné spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňuje pri výkone svojej práce v plánovaní svojej činnosti, pri organizovaní výučby, preukazuje spôsobilosti vyhodnocovať prácu detí. Spolupracuje s učiteľským zborom a spoluvytvára vzájomné podporné pracovné prostredie. Spolupracuje s rodičmi detí, triednymi učiteľmi.

   

   

  6. Materiálno – technické a priestorové podmienky

  Výchovno - vzdelávacej činnosti v ŠKD sa zúčastňujú žiaci 1. - 4. ročníka pod pedagogickým dozorom jednej vychovávateľky v jednom oddelení. Počet detí je neobmedzený. ŠKD má samostatnú herňu dostatočne priestrannú a vybavenú, kde prebieha plánovaná činnosť aj príprava na vyučovanie. K realizácii plánovanej činnosti ŠKD využíva ďalšie priestory
  - žiacku knižnicu, počítačovú učebňu a telocvičňu. Na športové aktivity a relax  slúži školský dvor s pieskoviskom, hojdačkami a veľké ihrisko. Mnoho ďalších tematických aktivít je realizovaných v okolí školy – v blízkej prírode, v lesoch a na lúkach.

   

   

  7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

  ŠKD berie zodpovednosť za bezpečnosť, dodržanie hygienických podmienok ochranu fyzického a duševného stavu dieťaťa. Deti sú oboznámené s obsahom vnútorného poriadku školy pravidelne na začiatku školského roka a pred každou činnosťou vyžadujúcou osobitné poučenie. Prostredie využívaných priestorov je hygienicky nezávadné, miestnosti sú svetlé, vetrateľné
  s prístupom k pitnej vode. Skrinka prvej pomoci je viditeľne označená  a čísla tiesňového volania sa nachádzajú na informatívnej nástenke.

   

   

  8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

  Kontrola a hodnotenie deti prebieha priebežne. Uskutočňuje sa v rámci výchovných činností prostredníctvom slovného hodnotenia – pochvala, povzbudenie a sebahodnotenie detí. Cieľom hodnotenia je poskytnúť dieťaťu spätnú väzbu pri získavaní zručností, vedomostí, ktorá ho motivuje k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu.

   

   

  9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia

  - priama hospitačná činnosť v ŠKD

  - kontrola pedagogickej dokumentácie

  - riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a zamestnancami školy

  - hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby   učebných pomôcok, zavádzania moderných vyučovacích metód, mimoškolskej činnosti.

   

   

  10. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ŠKD je nevyhnutnou podmienkou zvyšovania kvality jeho činnosti. Požiadavky na ďalšie vzdelávanie sú identické so systémom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy, ktorej je školský klub detí súčasťou.

   

  11. Výchovné štandardy

  Výchovný štandard sa skladá sa z dvoch častí:

  Obsahová časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah vzdelávania. Jeho hlavným cieľom je zjednocovať, koordinovať  minimálneho obsahu vzdelávania na všetkých školách. Obsahovú časť tvorí učivo, ktoré je všetkými žiakmi osvojiteľné.

  Výkonová časť je formulácia výkonov, ktorá určuje, na akej úrovni má žiak dané minimálne učivo ovládať a čo má vykonať. Výkonový štandard je formulovaný v podobe  cieľov, to znamená je uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré zároveň vyjadrujú úroveň osvojenia. Jednotlivé úrovne výstupov sú zamerané na kompetencie – to znamená kombináciu vedomostí, zručností
  a schopností.

   

  Spoločensko-vedná oblasť

  Obsahový štandard

  Výkonový štandard

  Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie

  pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie

  školského poriadku ŠKD

  Spolurozhodovať o živote v skupine

   

  Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom,

  čo je tolerancia

  Prejavovať úctu k rodičom, starším

   

  Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé

  stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie

  sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie,

  ako pochopiť iných, sebaúcta

  Ovládať jednoduché zručnosti

  sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie

  a empatie

  Život so zdravotným postihnutím, čo je

  predsudok, vzťah k handicapovaným deťom

  Prejavovať ohľaduplnosť k osobám
  so zdravotným postihnutím

  Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,

  diskriminácia, moje práva, tvoje práva,

  spolužitie bez násilia

  Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie

  ľudských práv a základných slobôd

   

  Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov,

  mládeže

  Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna

  komunikácia, spolužitie bez násilia

  Prejavovať základy hrdosti k národným

  hodnotám a tradíciám SR

  Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy

  v správaní sa

   

  Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká,

  správanie, ktoré podporuje konflikt,

  správanie, ktoré konfliktu predchádza

  Samostatne a kriticky riešiť jednoduché

  konflikty v oddelení/záujmovom útvare

   

  Asertivita, asertívne správanie

  Obhajovať svoje názory

  Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ

  Vypočuť si opačný názor

  Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky,

  rozprávanie o domove, prejavy úcty

  k ľuďom, čo je tolerancia

  Prejavovať úctu k rodičom, starším

   

  Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

  Rozlišovať a porovnávať vzťahy
  v harmonickej a rozvrátenej rodine

  Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez násilia

  Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy

  v správaní sa

  Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore

  Využívať všetky dostupné formy

  komunikácie

   

   

  Vzdelávacia oblasť

  Obsahový štandard

  Výkonový štandard

  Gramatické a matematické cvičenie

  Samostatne písať úlohy

  Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie

  vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu

  Poznávať efektívne spôsoby učenia sa

   

  Práca s informačnými zdrojmi, čítanie

  s porozumením, sebavzdelávanie

  Byť otvorený získavať nové poznatky

  a informácie

  Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy,

  zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

  Rozvíjať získané poznatky

   

   

   

  Pracovno-technická oblasť

  Obsahový štandard

  Výkonový štandard

  Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie

  školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

  Spolurozhodovať o živote v skupine

  Pracovať v skupine

  Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení,

  v šatni

  Kultivovať základné sebaobslužné
  a hygienické návyky

  Sebahodnotenie, poznávanie profesií, úcta
  ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť

  Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché

  osobné ciele

   

  Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy,

  presnosť a čistota práce

  Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

  Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom,

  hrdosť na spoločný výsledok práce

  Vedieť spolupracovať so skupinou

   

  Práca s rôznym materiálom, netradičné

  pracovné postupy, zhotovenie darčeka,

  rozvoj jemnej motoriky, manipulačné

  zručnosti spolupráca

  Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

   

  Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok

  v herni, v triede, sebaobslužné činnosti

  Získavať základy zručností potrebných pre

  praktický život

  Získať základné zručnosti v tvorbe

  jednoduchých projektov

  Maska na karneval, kalendár oddelenia,

  návrh oddychového kútika v oddelení

   

  Prírodovedno-environmentálna oblasť

  Obsahový štandard

  Výkonový štandard

  Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí

  obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode,

  šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

  Poznať základné princípy ochrany životného prostredia

  Starostlivosť o izbové kvety, čistenie

  prírody a okolia ŠKD, zber papiera,

  triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu

  Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej

  činnosti na tvorbe a ochrane životného

  prostredia

   

   

  Esteticko-výchovná oblasť

  Obsahový štandard

  Výkonový štandard

  Kultúrne pamiatky v obci/okolí, múzeum,

  galéria, ľudové tradície zvyky, povesti,

  názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok

  Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám
  v blízkom okolí

   

  Hudba, výtvarné umenie, tanec

  Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

  Netradičné výtvarné techniky, hudobné

  činnosti, športové činnosti

  Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti

   

  Záujmová činnosť, príprava kultúrneho

  podujatia

  Byť otvorený k tvorivej činnosti

   

  Úprava oddelenia, netradičné ozdoby,

  úprava zovňajšku

  Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej

  estetickej úprave prostredia a svojej osoby

  Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším,

  Vianoce

  Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí

  v skupine

  Tematická vychádzka, pozorovanie zmien,

  audio nahrávka, rozprávka

  Byť otvorený objavovať a vnímať krásu
  v bežnom živote

   

   

  Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

  Obsahový štandard

  Výkonový štandard

  Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

  Ovládať základné hygienické návyky

  Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie,

  plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis,

  kolektívne loptové hry

  Relaxovať pravidelným cvičením
  a pohybom

  Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie,

  civilizačné choroby

  Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,

  alkoholu a iných drog

  Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové

  hry, netradičné športové disciplíny

  Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia

   

  Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje

  zdravie, príčiny ochorenia, racionálna

  strava, potravinová pyramída

  Vyjadriť význam dodržiavania základných

  zásad zdravej výživy

   

  Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie

  práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období

  Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu

   

  Záujmová činnosť, športová súťaž

  Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

   

 

 1. 12. Výchovné osnovy

   

  Vzdelávacia oblasť

  Mesiac

  Výchovno-vzdelávací cieľ

  Obsah

  Metódy, formy, prostriedky

  Počet hodín VVČ

  IX.

   

  Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

  Rozvíjať slovnú

  zásobu

  Technika učenia,

  ako sa učiť,

  rozvíjanie vedomostí

  Domáce úlohy, Riešenie zábavných didaktických hier

  Motivácia

  Vysvetlenie

  Individuálny prístup

  Tréning

  Motivačné hodnotenie

  Hry, tajničky ,jazykolamy

   

   

  19

  X.

  Rozvíjať samostatnosť

  v príprave na vyučovaní

  Rozvíjať pisateľskú

  gramotnosť

  Domáce úlohy

  Správna technika

  Písania, krasopis

  Riešenie jazykolamov,

  doplňovačiek

  Vymaľovánky,

  kreslenie

  Motivácia

  Vysvetlenie

  Individuálny prístup

  Motivačné hodnotenie

  Sebahodnotenie

  Hry, doplňovačky

   

   

  20

  XI.

  Získavať nové Poznatky
  a informácie

  Rozvíjať získané

  poznatky

  Zdokonaľovať

  techniku čítania

  Práca s encyklopédiou

  Čítanie  
  s porozumením

  Sebavzdelávanie

  Riešenie didaktických hier

  Domáce úlohy

  Motivácia

  Individuálny prístup

  Aktivizácia

  Brainstorming

  Prezentácia

  Kniha, hra

   

   

  20

  XII.

  Rozvíjať získané poznatky,

  efektívne spôsoby

  učenia

  Utvárať správne

  jazykové návyky

  Rozvíjanie slovnej zásoby,

  Riešenie jazykolamov,

  zmyslových hier

  Básničky pri Mikuláša

  Motivácia

  Individuálny prístup

  Motivačné

  hodnotenie

  Hry

   

   

  16

  I.

  Rozvíjať efektívne

  spôsoby učenia sa

  Rozvíjať matematickú

  gramotnosť

  a logické myslenie

  Rozvíjanie vedomostí

  Počítanie, usporadúvanie čísel

  Domáce úlohy

  Riešenie sudoku

  Didaktické hry

  Motivácia

  Individuálny prístup

  Aktivizácia

  Motivačné

  hodnotenie

  Hry

   

   

  15

  II.

  Rozvíjať autonómnosť
  v príprave na vyučovanie

  Rozvoj logického

  postupu učenia

  Domáce úlohy

  Sebavzdelávanie

  Riešenie

  Didaktických hier

  Sudoku, tajničky

   

  Motivácia

  Vysvetlenie

  Individuálny prístup

  Hodnotenie

  Hry

  19

  III.

  Rozvíjať získané

  poznatky

  Rozvíjať čitateľskú

  gramotnosť

  Poznávať neverbálnu komukáciu

  Efektívne komunikačné zručnosti

  Práca s detskou knihou

  Reprodukcia príbehu

  Domáce úlohy Didaktické hier

  Prstová abeceda

  Individuálny prístup

  Aktivizácia

  Povzbudenie

  Hodnotenie

  Diskusia

  Knihy, hry, doplňovačky

  15

  IV.

  Rozvíjať efektívne

  spôsoby učenia sa

  Vzbudiť záujem

  o matematické

  činnosti

  Rozvíjať slovnú zásobu

  Technika

  učenia

  Sebavzdelávanie

  Domáce úlohy

  Riešenie zábavných

  didaktických hier

  Básničky pre mamu

  Motivácia

  Individuálny prístup

  Rozhovor

  Aktivizácia

  Hodnotenie

  Hra, pracovný list

  21

  V.

  Získavať nové

  poznatky

  a informácie

  Rozvíjať pamäť

  myslenia a reči

  Poznávať

  neverbálnu komunikáciu

  Práca s informačnými

  zdrojmi,

  čítanie s porozumením

  Reprodukcia textu

  Domáce úlohy

  Riešenie hlavolamov, hier

  Morseova abeceda

  Individuálny

  prístup

  Aktivácia

  Brainstorming

  Riešenie nových úloh

  Hodnotenie

  Hry, doplňovačky

   

   

   

  22

  VI.

  Rozvíjať

  získané poznatky

  Rozvíjať slovnú

  zásobu

  Zhodnotiť čitateľskú gramotnosť

  Sebavzdelávanie

  Práca s knihou

  Zmyslové hry

  Riešenie doplňovačiek,

  hlavolamov

  Domáce úlohy

  Motivácia

  Brainstorming

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Sebahodnotenie

  Doplňovačky, kniha

   

   

  22

   

   

   

  Spoločensko-vedná oblasť

   

   

  Mesiac

  Výchovno-vzdelávací cieľ

  Obsah

  Metódy, formy, prostriedky

  Počet hodín VVČ

  IX.

   

  Spolurozhodovať

  o živote v skupine

  Utvárať pozitívne

  medziľudské

  vzťahy

  Kultivovať

  kultúrne návyky

  Vytváranie pozitívnej klímy v oddelení,

  Dodržiavanie školského

  poriadku ŠKD

  Moje povinnosti

  Pozdrav, oslovenie, stolovanie

  Motivácia

  Vysvetlenie

  Individuálny prístup

  Aktivizácia

  Dramatizácia

  Kooperačné hry

   

   

   

  19

  X.

  Prejavovať úctu

  k rodičom, starším ľuďom

  Rozoznávať vzťahy v rodine

  Moja rodina,

  prejavy úcty

  k ľuďom,

  tolerancia

  Môj domov a istoty

  Motivácia

  Individuálny prístup

  Vysvetlenie

  Rozprávka

  Námetové hry

  Hry na vciťovanie

   

   

  20

  XI.

  Posilniť základy

  hrdosti k národnej

  a štátnej

  príslušnosti

  Úcta k štátnym

  symbolom

  a tradíciám

  Slovensko v Európe,

  Slovensko vo svete, úspechy slovenských

  Športovcov a umelcov

  Štátne symboly

  Moja obec, erb, história

  Stridžie dni

  Vysvetlenie

  Individuálny prístup

  Rozhovor

  Výtvarná práca

  Film, Rozprávka

  Súťaž

  PC program

   

   

  20

  XII.

  Využívať všetky

  dostupné formy

  komunikácie

  Poznávať kultúru

  obce, regionálne zvyky

  Práca s počítačom,

  Komunikácia s internetom,

  Vianoce vo svete

  Vianočné zvyky

  Motivácia

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Vianočná besiedka

  Vlastná práca

  Riešenie úloh

  PC program

   

   

   

  16

  I.

  Rozlíšiť kultúrne

  a nekultúrne

  prejavy v správaní

  Kultivovať návyky

  vyjadrovania sa

  Vulgarizmy, sleng

  priestupky, trestné činy

  Spolužitie bez násilia

  Pozdrav, oslovenie,

  požiadanie, odmietnutie

  Detský čin roka

  Vysvetlenie

  Individuálny prístup

  Beseda s políciou

  Dramatizácia

  Aktivačné hry

  Kniha, DVD

   

   

  15

  II.

  Rozvíjať

  základy zručností

  sebahodnotenia,

  sebamotivácie

  a empatie

  Poznávať kultúru

  obce

  Emócie

  Silné a slabé stránky

  osobnosti, trpezlivosť,

  upokojenie sa,

  pozitívne myslenie, ako

  pochopiť iných, sebaúcta

  Obdobie Fašiangu

  Vysvetlenie

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Dramatizácia

  Hodnotenie

  Hry na úprimnosť

  Hry na vciťovanie

   

   

   

  19

  III.

  Obhajovať si svoj

  názor, vypočuť si

  opačný názor

  Osvojiť si nenásilné riešenie

  konfliktov

  Poznávať kultúru

  obce

  Asertivita,

  Asertívne správanie

  Vedenie rozhovoru,

  Diskusia

  Veľkonočné sviatky

  Zvyky z nášho regiónu

  Vítanie jari

  Oslobodenie obce

  Vysvetlenie

  Rozhovor

  Dramatizácia

  Hodnotenie

  Hranie rolí

  Aktivačné hry

  Kniha

  Hry, tance a spevy

   

   

  15

  IV.

  Prejavovať

  ohľaduplnosť

  k osobám so

  zdravotným

  postihnutím

  Prejaviť pomoc

  iným

  Život so zdravotným

  postihnutím,

  vzťah k deťom

  s handicapom

  Deň narcisov

  Vysvetlenie

  Individuálny prístup

  Rozhovor

  Diskusia

  List do nemocnice

  Rozprávka

  Hry na vciťovanie

   

   

  21

  V.

  Prejavovať úctu

  k rodičom,

  vzájomná úcta
  v rodine

  Práva dieťaťa

  Moji rodičia

  Rozprávanie o rodičoch,

  prejav úcty k rodičom

  Zhotovenie darčeka

  Deň matiek

  Moja rodina

  Motivácia

  Individuálny prístup

  Rozhovor

  Rozprávka

  Výtvarná práca

  Hry na vciťovanie

   

  22

  VI.

  Pochopiť význam

  dodržiavania

  ľudských práv

  a základných

  slobôd

  Poznávať svoju vlasť

  Práva dieťaťa,

  ľudské práva,

  šikanovanie,

  spolužitie bez násilia

  Školský výlet

  Prázdninové cestovanie

  Vysvetlenie

  Individuálny prístup

  Rozhovor

  Hodnotenie

  Práca s mapou a intern.

  Výtvarná práca

  Hry na dôveru

   

  22

   

   

  Pracovno-technická oblasť

 2.  

   

  Mesiac

  Výchovno-vzdelávací cieľ

  Obsah

  Metódy, formy, prostriedky

  Počet hodín VVČ

  IX.

   

  Rozvíjať základné

  sebaobslužné

  a hyg. návyky

  Osvojiť si návyky

  kultúrneho

  a estetického

  stolovania

  Upevňovať pozitív. vzťah k práci

  Pravidelná

  Osobná hygiena

  Kultúra správania,

  stolovania

  Starostlivosť o zovňajšok

  Hygiena prac. miesta

  Ovocné misy

  Práca s papierom

  Metóda

  priameho

  prenosu

  Rozhovor

  Pozorovanie

  Individuálny

  prístup

  Aktivizácia

   

   

   

   

  19

  X.

  Posilňovať

  samostatnosť, pozornosť,

  sústredenosť

  Upevňovať pozitívny vzťah
  k prac. činnostiam

  Techniky práce
  s papierom, kartónom

  Strihanie, lepenie, krčenie

  Origami- skladanie

  podľa návodu

  Darček st. rodičom

  Individuálny prístup

  Motivácia

  Názornosť

  Primeranosť

  Aktivácia

  Hodnotenie

  Vlastná tvorba

   

   

  20

  XI.

  Rozvíjať základy

  manuálnych

  a technických

  zručností

  Rozvíjať svalovú

  činnosť rúk

  a jemnej motoriky

  Konštruktívne hry

  Stavebnicové

  a nestavebnicové tvary

  Námetové stavby

  Práca s prírodným mat.

   

  Motivácia

  Vysvetlenie

  Skupinová práca

  Hodnotenie

  Diskusia

  Vlastná tvorba

  Lego, kocky, Skladačky

   

   

  20

  XII.

  Rozvíjať zručnosti

  vo vlastnej tvorbe

  Rozvíjať estetické

  cítenie

  a uplatňovanie

  fantázie vo

  vlastnej tvorbe

  Práca s prírodninami

  Mikuláš

  Vianočná výzdoba ikebany, svietnik

  Vianočný stromček

  Kombinované techniky

  Zdobenie medovníkov

  Individ. prístup

  Metóda priameho

  prenosu

  Prezentácia

  Vlastná tvorba

  Prezentácia

  DVD, besiedka

   

   

  16

  I.

  Rozvíjať fantáziu,

  praktickú

  a umeleckú

  tvorivosť

  Vedieť vytýčiť

  jednoduché

  osobné ciele

  Tvorba projektov

  Práca s technickým

  a odpadovým

  materiálom

  nábytok, pokladničky,

  domy, mesto...

  Motivácia

  Názornosť

  Vyhodnotenie súťaže

  Individ. prístup

  Výstavka

  Fólie, papierové a plastové obaly,

  prírodniny...

   

   

  15

  II.

  Posilňovať

  vytrvalosť a iné

  vôľové vlastnosti

  ako aj tendenciu

  dokončiť činnosť

  Rozvíjať fantáziu

  Praktické využitie

  textilu, koláž,

  kombinovaná technika, ručné práce, šitie hračky

  Karnevalové masky

  Motivácia

  Individ. prístup

  Názornosť

  Hodnotenie

  Strihanie, lepenie

  Vlastná tvorba

   

  19

  III.

  Pochopiť význam

  prírody ako súčasť

  životného prostredia

  Rozvíjať zručnosti

  potrebné na tvorbu a ochranu život. prostredia

  Upevniť pozitívny

  vzťah k prírode

  Starostlivosť

  o izbové kvety

  Úprava okolia školy

  Poznávanie

  zvierat a rastlín

  Triedenie odpadu

  Šetrenie energiou
  a vodou

  Motivácia

  Individ. prístup

  Rozhovor

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Vychádzka

  DVD, kniha

  Práca

  Súťaž

  15

  IV.

  Pochopiť význam

  a vedieť využiť

  poznatky z iných

  predmetov

  Vedieť si stanoviť

  vlastný cieľ

  a následne ho

  splniť

  Sviatky jari poznatky

  Zo všetkých

  Predmetov (HV, VV, SJ,

  Vlastiveda)

  Využiť k tvorbe vlastnej práce veľkonočná

  výzdoba, kraslice

  Jar- prvé jarné kvety

  Farby jari

  Motivácia

  Pozorovanie

  Dramatizácia

  Rozhovor

  Indiv. prístup

  Hodnotenie

  Vychádzka

  Kreslenie

  Vlastná tvorba

  PC program, výstavka

   

  21

  V.

  Rozvíjať činnosť

  rúk a jemnej

  motoriky

  Rozvíjať vôľové

  vlastnosti

  Upevňovať

  podstatu osobnej

  zodpovednosti za

  vykonanú prácu

  Práca

  s modelovacou hmotou

  a tvarovateľným

  materiálom

  Námetové modelovanie

  s rôznymi ozdobami

  Moderné prac. techniky-

  dekupáž, enkaustika

  Motivácia

  Rozhovor

  Metóda priameho

  prenosu

  Experiment

  Hodnotenie

  Vaľkanie, rozotieranie,

  Vyťahovanie model. hmoty (plastelíny)

  Vlastná tvorba

  Výstavka

   

   

  22

  VI.

  Utvárať

  environmentálne

  cítenie

  a ochranárske

  postoje

  Vedieť pracovať
  v skupine

  Zber prírodnín, rastlín

  Zhotovenie herbáru

  Práce v záhrade a na poli

  Aranžovanie kvetov

  Izbové rastliny

  Zber liečivých rastlín-

  prvosienky jarnej

  Motivácia

  Individ. prístup

  Pozorovanie

  Rozhovor

  Hodnotenie

  Vychádzka, Exkurzia

  Vlastná tvorba

  Súťaž

   

  22

   

   

   

  Prírodovedno-environmentálna oblasť

  Mesiac

  Výchovno-vzdelávací cieľ

  Obsah

  Metódy, formy, prostriedky

  Počet hodín VVČ

  IX.

   

  Teoretickopoznávací

  rozvoj ekologického

  poznania a myslenia

  Poznať význam zberu liečivých rastlín a

  pojem farmaceutický

  priemysel

  Vychádzka do prírody

  Zmeny v prírode

  Triedenie odpadu, kompostér

  Jesenná rovnodennosť

  Tematická rozprávka

  Zber šípok

  Varenie bylinkového čaju

  Rozhovor

  Pozorovanie

  Individuálny prístup

  Hodnotenie

  Vychádzka do prírody

  Kreslenie

  Ekologické hry

  Encyklopédia

   

  19

  X.

  Vzbudiť záujem

  o poznávanie

  prírody a jej ochranu

  Poznať význam zberu

  liečivých rastlín

  Prejavovať lásku k zvieratám

  Stromy v okolí školy

  Zber listov a plodov

  Prezentácia les

  Práca s grafickým

  Editorom

  Zber šípok

  Svetový deň ochrany zvierat

  Motivácia

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Prezentácia les

  Hodnotenie

  Vychádzky a pozorovanie

  Ekologické hry

  Vlastná tvorba

  PC program

   

  20

  XI.

  Pochopiť význam

  dodržiavania

  základných zásad

  zdravej výživy

  Podstata zdravia,

  Zodpovednosť za svoje zdravie,

  Príčiny ochorenia,

  Racionálna strava

  Jedálny lístok

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Sebareflexia

  Diskusia

  Kniha, CD, DVD

  Rozprávka

   

  20

  XII.

  Získavať poznatky

  o prírode a jej

  zákonitostiach

  Zmeny v prírode počas roka

  Zimný slnovrat

  Teplotné zmeny

  Kalendár prírody

  Využitie prírodnín

   

  Motivácia

  Pozorovanie

  Individuálny prístup

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Vychádzka

  Vlastná tvorba

  Súťaž

   

   

  16

  I.

  Rozvíjať zručnosti

  pri jednoduchej

  činnosti na tvorbe

  a ochrane životného

  prostredia

  Starostlivosť o životné

  prostredie

  Recyklácia a jej význam

  Využitie odpadových

  materiálov

  Kompostér

   

  Motivácia

  Rozhovor

  Prezentácia

  Indiv. prístup

  Hodnotenie

  Diskusia

  Vlastná tvorba

  Súťaž

   

  15

  II.

  Pochopiť základné

  princípy ochrany

  prírody

  Spôsob ochrany prírody

  Chránené rastliny,

  živočíchy, územia

  Práca s počítačom
  a internetom

  ZOO

  Motivácia

  Rozhovor

  Pozorovanie

  Individuálny prístup

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Vychádzka

  Kreslenie

  Vlastná tvorba

  PC program, DVD

   

  19

  III.

  Poznať základné

  princípy zdravého

  životného štýlu

  Pitný režim- Deň vody

  Voda a jej význam

  Čistenie studničky

  Stravovacie návyky

  Ovocný tanier

  Práca s informačným

  zdrojmi

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Diskusia

  PC program

  Kniha

   

  15

  IV.

  Rozvíjať zručnosti

  pri jednoduchej

  činnosti na tvorbe

  a ochrane životného

  prostredia

  Rozvíjať polytechnické

  a pracovné činnosti

  Poznávanie druhov

  izbových rastlín

  Starostlivosť o izbové

  rastliny

  Praktické pestovateľské

  činnosti

  Vysádzanie letničiek

  Deň zeme

  Pozorovanie

  Rozhovor

  Prezentácia

  Indiv. prístup

  Hodnotenie

  Práca

  Kniha

  PC program

   

  21

  V.

  Rozlišovať domáce
  a voľne žijúce zvieratá

  Pochopiť základné

  princípy ochrany

  prírody

  Poznať využitie liečivých rastlín

  Poznávanie zvierat

  Starostlivosť o zvieratá

  štvornohí dom. kamaráti

  Práca s informačnými zdrojmi

  Návšteva studničky

  Kompostér

  Zber liečivých rastlín-

  prvosienky jarnej

  Motivácia

  Rozhovor

  Pozorovanie

  Individuálny prístup

  Hodnotenie

  Vychádzka,

  Vlastná tvorba

  Rozprávka

  Kniha, DVD

  PC program

   

   

   

  22

  VI.

  Rozvíjať

  zodpovednosť pri

  starostlivosti

  o svoje zdravie

  Rozvoj ekologického

  myslenia

   

  Predchádzanie úrazom pri športe bezpečnosť
  a ostražitosť pri

  bicyklovaní, plávaní
  a iných letných športoch

  Zber papiera, plastov, elektroodpadov, bio odpadov - kompostér

  Motivácia

  Rozhovor

  Individuálny

  prístup

  Diskusia

  Jazda na bicykli

  Vyhodnotenie zberu

   

   

  22

   

   

   

  Esteticko-výchovná oblasť

  Mesiac

  Výchovno-vzdelávací cieľ

  Obsah

  Metódy, formy, prostriedky

  Počet hodín VVČ

  IX.

   

  Naučiť vyrábať si jednoduché súčasti životného prostredia

  vlastnými silami

  Rozvoj hudobnosti

  a obohatenie hudobných

  predstáv

  Rozvíjať skúsenosti získané hrou

  Netradičné VV techniky

  Práca s prírodninami

  s jesennou tematikou

  Inštrument. činnosti

  práca s ĽON

  Bábkové divadlo

  Výroba bábok

  Motivácia

  Individ. prístup

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Vychádzka

  Koláž, kompozícia,

  Kombinovaná technika

  Výtvarná práca

  Vlastná tvorba

  Hra telom

   

  19

  X.

  Rozvíjať
  a podporovať

  medziľudské vzťahy

  Rozvíjať základy

  pohybovej kultúry

  a rytmiky

  Úcta k starším, darček pre starých rodičov

  Môj priateľ portrét

  Efektívne komunikačné

  zručnosti/ľudové piesne, hry a tance, zvyky na Mitra

  riekanky, rečňovanky

  Motivácia

  Dramatizácia

  Individ. prístup

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Kreslenie

  Hry so spevom

  Vlastná tvorba

  CD, DVD

   

  20

  XI.

  Naučiť chápať krásu a hodnotu histor. pamiatok

  a posilňovať úctu

  ku kultúrnym

  hodnotám

  Rozvíjať zmysel pre krásu spevu a spevácke schopnosti

  Ľudový tanec

  História obce

  Moje okolie

  Moja škola

  Suchá kresba(ceruza,

  uhlík)

  Efektívne komunikačné

  zručnosti/piesne, tance, ľudové zvyky na Ondreja

  Motivácia

  Rozhovor

  Pozorovanie

  Indiv. prístup

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Vychádzka , kresba

  Rytmické cvičenia

  Vlastná tvorba

  PC program

  CD, DVD

   

  20

  XII.

  Pochopiť význam

  využitia fantázie

  a vlastného zážitku pri rozvoji tvorivých

  schopností a zručností

  Osvojovať si základné hodnoty

  ľudovej a umeleckej

  hudobnej tvorby

  Ľudové tradície a sviatky

  Mikuláš

  Darček pre

  kamaráta

  Efektívne

  komunikačné

  zručnosti

  /počúvanie

  hudby, koledy,

  Vianočná

  besiedka

  Motivácia

  Rozhovor

  Brainstorming

  Indiv. prístup

  Dramatizácia

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Kreslenie

  Tematické hry

  Dekoračné práce

  Vlastná tvorba

  DVD, CD

   

   

  16

  I.

  Prehlbovať vzťah

  ku skutočnosti, väčšiu odvahu k práci

  Osvojiť si základné pravidlá správneho tvorenia hlasu i správneho držania tela pri speve

  Karneval

  Príprava masky

  Dekoratívne a ozdobné

  doplnky

  Dychové rozcvičky

  držanie tela, dýchanie

  Motivácia

  Rozhovor

  Individ. prístup

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Kreslenie

  Maľba suchým

  a mastným pastelom

  Tvorivá dielňa

  Vlastná práca

  CD, DVD

   

  15

  II.

  Vnímať a objavovať krásu prírody

  Posilňovať estetické cítenie

  Posilňovať rozvoj hudobného sluchu, prežívania, cítenia

  Knižná ilustrácia diela

  slov. autorov

  Výstava detských kníh

  Sluchová analýza,

  Stupňujúca a klesajúca

  melódia

  Hudobné hádanky

  Ľudové piesne

  Rozhovor

  Individ. prístup

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Kreslenie

  Vlastná tvorba Leporelo

  Kniha

  Rozprávka

  CD, DVD

   

   

   

  19

  III.

  Rozvíjať pozitívny

  vzťah k estetickej

  úprave prostredia,

  zovňajšku, oblečenia

  Rozvíjať zmysel pre krásu spevu a základy

  speváckych schopností a tanca

  Jarná výzdoba triedy

  Dekoračné doplnky na

  Okná

  Módna prehliadka

  Prvé jarné kvety

  Návrh na šaty

  Efektívne komunikačné

  zručnosti /

  piesne, detská pop. hudba

  Motivácia

  Rozhovor

  Pozorovanie

  Indiv. prístup

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Vychádzka

  Kreslenie/akvarel, tempera/

  Práca, Hra

  Vlastná tvorba

  CD, DVD

   

   

   

  15

  IV.

  Posilňovať rozvoj

  hudobných

  schopností, zmysel

  pre krásu

  Podporovať tvorbu

  vlastných cieľov

  a ich uskutočnenie

  Veľká noc

  Výzdoba triedy a okolia

  Ľud. umenie

  Kraslice a ich tvorba

  Počúvanie hudby –

  Identifikácia hud. nástrojov,

  Deň narcisov

  Motivácia

  Rozhovor

  Prezentácia

  Indiv. prístup

  Hodnotenie

  Kreslenie, Práca

  Vlastná tvorba

  CD, DVD

   

   

  21

  V.

  Rozvíjať základy

  vzťahu ku všetkým druhom umenia

  Podchytávať záujem o umenie a jeho využitie v praxi

  Vnímať estetiku tanečného prejavu

  Deň matiek

  Pozdrav

  Pohľadnica ,darčeky

  Ľudový tanec

  Moderný tanec

  Program ZSS Strom

   

  Motivácia

  Rozhovor

  Indiv. prístup

  Prezentácia

  Hodnotenie

  Diskusia

  Pohybové cvičenie

  Pohybové hry

  Vlastná tvorba

  CD, DVD

   

   

  22

  VI.

  Naučiť poznávať

  význam sebahodnotenia,

  hodnotenia vlastnej práce i dosiahnutých

  cieľov

  Pochopiť význam

  hudby ako súčasti bežného života

  Námetové kreslenie –

  prázdniny, môj najlepší deň v škole, výlet

  Efektívne komunikačné

  Zručnosti /súťaž v speve,

  tanci /

  Deň kvetov

  Motivácia

  Rozhovor

  Indiv prístup

  Hodnotenie

  Sebareflexia

  Kreslenie

  Hudobno pohybové hry

  Vlastná tvorba

  CD, DVD

   

  22

   

  Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

  Mesiac

  Výchovno-vzdelávací cieľ

  Obsah

  Metódy, formy, prostriedky

  Počet hodín VVČ

  IX.

   

  Pochopiť význam

  Telesného
  a duševného zdravia

  Naučiť dodržiavať

  hygienické

  a bezpečnostné

  návyky

  Bezpečnosť,

  Hygiena a zdravie

  Fajčenie, alkohol,

  choroby, otužovanie,

  relaxačné

  cvičenia

  Individuálny prístup

  Metóda priameho

  prenosu

  Hodnotenie

  Cvičenie

  Súťaž

  Vychádzka

   

  19

  X.

  Rozvíjať potrebu

  pohybu hrou

  Naučiť vytvárať

  sebavedomie

  a formovať

  charakterové

  vlastnosti

  Pohybové hry

  Prirodzené: behanie,

  skákanie, hádzanie

  Vytvorené zamerané na: techniku, spoluprácu, odvahu, tanec, fair play

  Hry so športovými

  prvkami: zamerané na športové disciplíny

  Motivácia

  Individuálny

  prístup

  Hodnotenie

  Cvičenie

  Súťaž

  Vychádzka

  Kolektívne hry

   

   

   

  20

  XI.

  Naučiť a rozvíjať

  základy herných

  činností a zručností
  s loptou

  Pochopiť význam

  herných pravidiel

  a dodržiavanie

  základných

  herných systémov

   

  Športové hry hádzanie,

  chytanie, spracovanie,

  vedenie, prihrávanie

  lopty, uhýbanie, streľba

  Minifutbal, vybíjaná

   

  Priamy prenos

  poznatkov

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Hodnotenie

  Cvičenie

  Vychádzka

  Kolektívne hry

   

  20

  XII.

  Rozvíjať koordinačné,

  rovnovážne

  a vytrvalostné

  schopnosti

  Vytvoriť pozitívny

  vzťah k pohybovej

  aktivite v prírodnom prostredí

  Korčuľovanie: smer jazdy, spomalenie,

  zastavenie

  Sánkovanie, kĺzanie,

  bobovanie

  Stavby a hry v snehu

  Motivácia

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Hodnotenie

  Súťaž

  Vychádzka

   

  16

  I.

  Rozvíjať pohybové aktivity

  s využitím hudby

  Rozvíjať rytmickosť, súlad prvkov pohybu

  s hudbou

  Rozvíjať estetické

  cítenie

  Hudobno-pohybové

  Rytmické cvičenia na

  vyjadrenie: rytmu, tempa, dynamiky,

  výrazu

  Aerobik a strečing, zumba, tanec

  Priamy prenos poznatkov

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Cvičenie

  CD

  Vychádzka

  15

  II.

  Osvojiť si základné

  gymnastické zručnosti

  Rozvíjať špeciálnu

  obratnosť, zmysel

  pre priestorovú

  orientáciu
  a rovnováhu

  Pochopiť význam

  poskytovania

  pomoci a záchrany

  pri gymnastickom cvičení

   Telovýchovné

  chvíľky

  Relaxačné cvičenia

  Cvičenia na úpravu

  správneho držania tela

  Cvičenia na posilnenie

  brušného, chrbtového

  a sedacieho svalu

  Motivácia

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Skupinové cvičenia

  Vychádzka

   

  19

  III.

  Osvojiť si základné

  gymnastické

  zručnosti

  Rozvíjať špeciálnu

  obratnosť, zmysel

  pre priestorovú

  orientáciu

  a rovnováhu

  Pochopiť význam

  poskytovania

  pomoci a záchrany

  pri gymn. cvičení

  Prípravné cvičenia

  Základné akrobatické

  cviky

  Zmeny postojov, polôh

  Cvičenia rovnováhy
  Prevaly , kotúle a stoje

  Správne držanie  tela, pohyblivosť a posilňovanie svalov

  chrbtice

   

  Motivácia

  Individuálny prístup

  Hodnotenie

  Cvičenie

  Gymnastická zostava

  Ukážka

  Film

  Vychádzka

   

   

  15

  IV.

  Osvojiť si základné

  pohybové zručnosti

  Osvojiť si základné pravidlá atletických

  disciplín

  Rozvoj morálno -vôľových vlastností

  Behy s nízkym

  a vysokým štartom

  Skoky so stupňovanou

  rýchlosťou

  Hody

  Súťaže jednotlivcov

  a družstiev

  Motivácia

  Individuálny prístup

  Hodnotenie

  Súťaž

  Vychádzka

   

   

   

  21

  V.

  Utvárať základy

  telesnej kultúry

  Utvárať stav pohody

  Posilňovať fyzickú

  a psychickú odolnosť

  Osvojovať kultúrne, mravné a hygienické  návyky

  Pobyt v prírode

  Orientačné vychádzky

  Bicyklovanie

  Chôdza po nerovnom

  teréne

  Vytrvalostná chôdza

  Kolektívne hry
  a súťaže

  Motivácia

  Rozhovor

  Individuálny prístup

  Hodnotenie

  Vychádzka

  Hry

   

   

   

  22

  VI.

  Rozvíjať pozitívny

  postoj k pravidelnej

  športovej aktivite

  Prehlbovať poznatky,

  zručnosti, návyky

  získané na hodinách

  TV a iných vyuč.

  predmetoch

  Branné cvičenie

  spolupráca so školou

  Deň detí, súťaže a hry

  Letná turistika: orientácia podľa značiek, kompasu

  odhad vzdialenosti

  a určovanie svetových

  strán

  Individuálny prístup

  Rozhovor

  Hodnotenie

  Cvičenie

  Súťaž

  Vychádzka

   

   

  22

   

   

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Strelníky
  Strelníky 42, 976 55
 • 048/4295202

Fotogaléria