Navigácia

Školský poriadok

Nadpis

Nikdy nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe!

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 

Milí žiaci,

            každá spoločnosť sa riadi podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Ako sa máte správať v triede, v školskom klube detí , v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch počas vyučovania, pri školských podujatiach a na verejnosti, ako by ste sa mali správať voči ostatným, to hovorí školský poriadok.

          Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť obdobie povinnej školskej dochádzky.


 

                                     1. RÁNO V ŠKOLE:

 • vyučovanie v škole sa začína o 7,55 hod, vy prichádzate aspoň 15 min skôr
 • prezúvate sa v šatni, kde si svoje osobné veci udržujete v poriadku
 • počas cesty do školy a zo školy, zdravíte obyvateľov obce, ktorých stretnete, v škole pozdravíte zamestnancov školy - pedagogických pracovníkov, pani školníčku, pani kuchárky, kuriča. A samozrejme svojich spolužiakov. Nezabudnite, že pozdrav je prejavom tvojej SLUŠNOSTI
 • pred vyučovaním čakáte v triede, na lavicu si pripravíte školské učebnice a pomôcky na prvú vyučovaciu hodinu
 • začiatok vyučovania ti oznámi veľké ZVONENIE                                                      2. VYUČOVACIA HODINA:   
 

 • s príchodom tvojho učiteľa, učiteľky do triedy sa pekne postavíte vedľa svojej lavice. Spoločne si zaželáte dobré ráno a v dobrej nálade sa pustíte do práce
 • počas hodiny sedíte v svojej lavici, nepohybujete sa po tried, neopúšťate triedu
 • bez vyzvania nerozprávate a už vôbec nevykrikujete
 • o slovo sa vždy prihlásite zdvihnutím ruky
 • pozorne počúvate vyučujúceho, riadite sa len jeho pokynmi
 • nesmiete vyrušovať spolužiakov otáčaním sa a rozprávaním
 • dajte pozor, aby si si nezabúdali doma svoje školské potreby, alebo dokonca napísať domáce úlohy. Ale ak by ste zabudli, treba sa prísť pred vyučovacou hodinou ospravedlniť
 • vyučovacia hodina sa končí opäť ZVONENÍM
                                           3. ŠKOLSKÁ PRESTÁVKA:


                                                                                                      
  a) MALÁ PRESTÁVKA:

 • najdôležitejšia tvoja povinnosť je pripraviť si učebnice, zošity a ostatné pomôcky, ktoré budete potrebovať na ďalšej vyučovacej hodine - podľa rozvrhu. Pred hodinou telesnej výchovy sa prezlečiete do cvičebného úboru
 • môžete sa voľne pohybovať po triede - nie však BEHAŤ!
 • môžete sa rozprávať so spolužiakmi - nie však KRIČAŤ!
 • môžete opustiť svoju triedu, ak potrebuješ ísť na WC
 • správajte sa tak, aby si nespôsobil úraz sebe ani svojim spolužiakom


  b) VEĽKÁ PRESTÁVKA:

 •  začína sa po druhej vyučovacej hodine
 • slúži ti hlavne na to, aby ste sa najedli, posilnili desiatou, ktorú vam zabalili rodičia

         Skôr ako začnete desiatovať:

 • odložíte si z lavice všetky zošity a učebnice
 • umyjete si v umyvárni ruky mydlom
 • až potom si môžete na lavicu rozložiť desiatu a popriať si dobrú chuť
 • po jedení si upracte lavicu, omrvinky dajte do koša
 • až na čistú lavicu si pripravte pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu
 • zvonenie oznámi koniec veľkej prestávky. Ak ste ešte nedojedli celú desiatu, zabaľte si ju späť do tašky
 • cez hodinu nesmiete jesť nedojedenú desiatu
 • v priestoroch chodby a hygienických zariadení školy sa správajte slušne, nebeháte a nekričíte!


  c) OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA:

 • začína sa po piatej vyučovacej hodine
 • slúži tým, ktorí sa stravujete v školskej jedálni na to, aby ste sa pripravili na obed
 • do jedálne vstupujete pomaly a len s umytými rukami
 • zdravíte zamestnancov kuchyne - "dobrý deň"
 • za obed vždy poďakujete!
 • slušne stolujete, správne používate príbor                                                4. SPRÁVANIE SA ŽIAKA V ŠKOLE:

          Počas školskej dochádzky vaše vedomosti ohodnotí vyučujúci známkami, ktoré vám zapisuje do žiackej knižky a polročne zhodnotí vašu prácu na vysvedčení. Učiteľ však sleduje a hodnotí aj vaše správanie, ktoré by malo byť na jednotku. Preto čítajte pozorne ďalej.

 • počas vyučovania sa riadite pokynmi svojho učiteľa / učiteľky /
 • k dospelým pracovníkom školy sa správate slušne
 • k spolužiakom sa správate priateľsky, neubližujete im:

                                                         ani slovne (neprezývate ich)
                                                         ani telesne (nebijete ich)
 

 • v žiadnom prípade nepoužívate nevhodné výrazy, neslušné až vulgárne slová
 • neopúšťate samovoľne triedu ani školu skôr, ako končí vyučovanie
 • využívate triedu, telocvičňu, knižnicu, hygienické zariadenie, šatňu, jedáleň, areál školského dvora. Zariadenie v týchto priestoroch vám slúži, ale nesmiete ho poškodiť, ničiť, aby mohlo slúžiť ešte ďalším žiakom
 • za svoje osobné vecí v škole si zodpovedáte sami. Cenné veci, šperky, mobily sú zakázané nosiť do školy.
                                      5. HYGIENA ŽIAKA V ŠKOLE:
 

 • každé ráno prichádzate do školy čisto oblečení, umytí, učesaní
 • vo vrecku svojich nohavíc, v taške nosíte každý deň čistú vreckovku
 • cvičebný úbor si vždy po telesnej výchove odložíte do svojho vrecúška s menom a odložíte na svoje miesto. Pravidelne mesačne vezmete úbor domov oprať
 • v umyvárni na svojom vešiaku máte zavesený uterák (tiež podpísaný), na konci každého mesiaca vezmete uterák domov oprať
 • v záujme svojho zdravia a zdravia spolužiakov PRÍSNE DODRŽUJTE zásady umývania rúk

          Ste POVINNÍ umývať ste svoje ruky:
                  * pred desiatou a po nej
                  * pred obedom a po nom
                  * po hodine telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovnom vyučovaní, po vychádzke
                  * po použití zariadení WC


                                                                                                           
 
                


                                                          
                            

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Strelníky
  Strelníky 42, 976 55
 • 048/4295202

Fotogaléria