Navigácia

Zariadenie šk. strav

Základná škola s materskou školou ,

Strelníky č.42, 976 55

Školská jedáleň Strelníky - informácie pre stravníkov

 

Naša školská jedáleň podporuje zdravý životný štýl, sme zapojení do Školskej mliečnej ligy od firmy Danone  a Tami a školské ovocie od firmy Nykaza.

 

Poskytujeme stravu pre:

deti mš                      - desiata, obed, olovrant

žiaci zš                       - obed

dospelí stravníci      - zamestnanci  -   obed

cudzí stravníci          - obed

klienti ZSS celodenná strava

 

1.       Úhrada stravného

stravné sa hradí - platbou v hotovosti

                              -  prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu

Platba sa platí  do 20. dňa v mesiaci.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné a réžijné v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Strelníky.

číslo potravinového účtu:          SK02 0200 0000 0024 0069 0353     stravné

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: mesiac, rok , za ktorý sa stravné platí

prípadne do poznámky meno dieťaťa alebo rodiča

 

príjmový účet školy:   SK20 0200 0000 0024 0747 2754                réžia

 

 

2.   Výška stravného

Výška stravného a réžijného poplatku je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Strelníky č. 05/2012 zo dňa 12.12.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2010 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.

 

Stravníci od 2 - 6 rokov      desiata           0,28 €

                                               obed               0,68 €

                                              olovrant           0,23 €

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  0,10 € za 1 jedlo  

                                           spolu 1,19 € stravné 0,10 € réžia      1,29 €

 

žiaci 1. stupeň          obed           1,01 €

                                   réžia            0,10 €

                                 spolu            1,11 €

dospelí stravníci     1,19 € obed   1,50 € réžia                 spolu  2,69 €

ZSS    celodenná strava      3,62 €     2,25 € réžia           spolu   5.87 €               

            celodenná strava dia 3,87 €    2,25                     spolu   6,12 €

 

Platby za stravu:  počet pracovných dní v mesiaci  x  1,29  ( 1,11) €  mínus počet dní v minulom mesiaci, keď dieťa alebo žiak nebol na obede.

 

3. Výdaj obedov

Výdaj stravy pre deti a žiakov

od 8,45 hod  do 9,15 hod desiata mš

od 11,30 hod do 12,15 hod  obed mš

od  14,30 hod do 15,00 hod olovrant mš

 

od 12,30 hod do 13,00 hod obed žiaci zš, zamestnanci

 

strava pre cudzích stravníkov do obedárov

strava pre ZSS do várnic   7,30 hod        raňajky, desiata ovocie

                                             11,30 hod       obed

                                             14,30 hod       olovrant

                                             15,00 hod        večera

 

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne, len pri náhlom ochorení dieťaťa si môže rodič odobrať stravu do obedára v prvý deň choroby.

 

Počas výdaja obeda platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v školskej jedálni nestravujú.

 

4. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.

 

Odhlasovanie: osobne alebo telefonicky        048/4295202 základná škola

                                                                                   0917719473  materská škola

Za neodhlásenú, resp. včas  neodobratú stravu sa finančná ani iná náhrada neposkytuje.

 

 

Počas výdaja obedov je v školskej jedálni pedagogický dozor.

 

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

 

- každý žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni

- do jedálne vstupuje len v určenom čase

- žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí stravníci ani rodičia sa v jedálni nezdržujú

- žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a pedagógov

- pri stole sa správajú kultúrne- nevykrikujú, nekričia nahlas,udržujú čistotu, neničia majetok školskej jedálne-obrusy, príbory...

- ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, požiada pracovníčku školskej jedálne o  pomoc, prípadne sám utrie

- zo školskej jedálne sa nesmie vynášať  jedlo a riady

- po konzumácii obeda odnesie použitý riad do okienka

- za opakované priestupky  či hrubé správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo stravovania

 

 

 

Vnútorný predpis o stravovaní zamestnancov školy a cudzích stravníkov

 

Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42 vydáva tento vnútorný predpis o stravovaní zamestnancov a cudzích stravníkov:

 

Zákon č. 311/2001 Z.z. ako i § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov stanovuje:

1.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie  zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

2.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie prostredníctvom inej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.Nárok na stravu má zemestnannec, ktorý odpracoval v rámci jednej zmeny viac ako štyri hodiny.

3.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného  pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

4.

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

a, upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci

b, umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo ránca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnanacom

c, rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie

 

Po prepočítaní všetkých nákladov ovplyvňujúcich cenu stravnej jednotky za rok 2012 ( cenu potravín, energie, mzdové náklady a ostatné náklady na školskú jedáleň bola stanovená cena jedného obeda od 1.1. 2013 vo výške 2,58 €  pre dospelých stravníkov.

 

finančný limit na potraviny -  3. finančné pásmo

1,19 potraviny

1,50 réžia

---------------

2,69 €

 

Prostriedky za réžie sa vyberajú na príjmový účet školy, odvedú sa na účet obecného úradu,  a potom  sa požiada o  vrátenie   na výdavkový účet školy. Tieto prostriedky sa použijú pre potreby školskej jedálne na bežné výdavky.

 

Zásady pre zostavovanie jedálneho lístka

 

S platnosťou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) od 1.9.2008 sa v zariadeniach školského stravovania výroba pokrmov riadi:

- odporúčanými výživovými dávkami podľa vekových kategórií stravníkov

- materiálno-spotrebnými receptúrami pre školské stravovanie vydanými MŚ SR

- finančnými príspevkami od zákonných zástupcov detí a žiakov

- zásadami pre zostavovanie jedálych lístkov

 

 

Všetky uvedené atribúty tvoria neoddeliteľnú súčasť výroby jedál a pre vedúcich pracovníkov zariadení školského stravovania sú záväzné. Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov boli schválené úradom verejného zdravotníctva a sú aktualizované podľa najnovších trendov vo výžive. Kvalita jedálnych lístkov však záleží aj od výšky poplatku za jedno jedlo  a od počtu stravníkov. Je všeobecne známe, že čím viac stravníkov, tým je možná pestrejšia skladba jedálneho lístka a pri menšom počte stravníkov je náročnejšie dodržať všetky zásady pre tvorbu jedálych lístkov.

 

V rámci 5 stravovacích dní by mal jedálny lístok obsahovať:

-  2 hlavné mäsové jedlá

-  jedno hlavné  jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením

- 2 hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok a piatok

 

všeobecné zásady

- prívarky odporúčame zaraďovať 2 x do mesiaca s využitím najmä strukovín

- strukoviny podávať aj vo forme šalátov

- múčna príloha-knedľa,cestoviny,halušky- má byť raz do týždňa

- zemiaky  ako príloha 2 - 3 x do týždňa

- zelenina má byť na jedálnom lísku denne, z toho ako šaláty 2 x a zeleninová obloha k jedlu 1 x

- ryby 1 x v týždni

obilniny- krúpky, ovsené vločky, pohánka, sója, proso, cícer, kukurica-uprednostňovať pred ryžou a majú byť aspň 1 x v týždni, strukoviny1-2 x v týždni- v polievke, prívarku, šaláty, súčasť pokrmu so zníženou dávkou mäsa a zeleninových jedál

- múčnik ako súčasť obeda 1 x v týždni v nadväznosti na jedálny lístok , pripravený najmä z tvarohu, ovocia, mlieka

Nápoj sa podáva ku každému hlavnému jedlu.

 

Vypracovala : Dana Majerová , vedúca školskej jedálne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Strelníky
    Strelníky 42, 976 55
  • 048/4295202

Fotogaléria